headerphoto

 

Pravilnik o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

NN 72/12

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz IPARD programa Europske Unije. Za pitanja vezana uz izradu elaborata, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

i posjetite link www.ant.hr/IPARD-program.html

 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1682

Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)(»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 10/08), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 302 »DIVERSIFIKACIJA I RAZVOJ RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI« UNUTAR IPARD PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« (u daljnjem tekstu: Mjera 302) unutar IPARD programa.

Članak 2.

(1) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija), Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu s odredbom članka 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine« br. 29/12).

(2) Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj, odnosno funkciju IPARD Agencije, obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)

Članak 3.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

– Prilog I – Popis dokumenata potrebnih za kontrolu na terenu

– Prilog II – Razvrstavanje poslovnih subjekata s obzirom na broj zaposlenih, ukupni prihod i imovinu

– Prilog III – Naputak za označavanje ulaganja

– Prilog IV – Tablica – kriterij rangiranja prijava

– Prilog V – Tablica za usporedbu kapaciteta

– Prilog VI – Popis naselja iznad 10 000 stanovnika

– Prilog VII – Prikaz ocjene povijesnih pokazatelja poslovanja podnositelja

– Prilog VIII – Lista prihvatljivih izdataka

– Prilog IX – Prijavni obrazac – obrazac I-OOP-24

– Prilog X – Lista izdataka – obrazac I-OOP-15.4

– Prilog XI – Poziv na podnošenje ponuda – obrazac I-OOP-7

– Prilog XII – Tablica za usporedbu ponuda – obrazac I-OOP-8

– Prilog XIII – Poslovni plan – obrazac I-OEA-25.1 i I-OEA-25.1-a

– Prilog XIV – Investicijska studija/poslovni plan – obrazac I-OEA-25.2 i I-OEA-25.2-a

– Prilog XV – Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 302 – obrazac I-OPP-16-2

– Prilog XVI – Izvještaj o stanju projekta – obrazac I-OOI-15

– Prilog XVII – Zahtjev za isplatu – obrazac I-OOI-1-302

(2) Obrasci koji su Prilozi IX – XVII ovoga Pravilnika dostupni su u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

»Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz IPARD programa, koja se provodi na ruralnom području.

»Ruralna područja« prema OECD kriteriju su sva područja Republike Hrvatske, osim Grada Zagreba.

»Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u alineji 1. ovoga članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika, a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke (kako je navedeno u članku 20. i 21. ovoga Pravilnika) od čega samo prihvatljivi izdaci mogu biti sufinancirani sredstvima IPARD programa.

»Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba, koja udovoljava uvjetima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, koja podnosi prijavu temeljem natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

»Korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja udovoljava uvjetima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, koja s Agencijom za plaćanja sklopi Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa (u daljnjem tekstu IPARD Ugovor).

»Početak ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja prijave na natječaj iz članka 23. stavak 1. ovoga Pravilnika.

»Kraj ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika.

»Izgradnja i/ili rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

»Ruralni turizam« – je skupni naziv za sve oblike turizma u ruralnim područjima.

»Usluge« – nepoljoprivredne, uslužne djelatnosti koje doprinose kvaliteti života u ruralnim područjima.

II. PODNOSITELJI/KORISNICI I PRIHVATLJIVA ULAGANJA

Članak 5.

(1) Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 302 su fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika (u skladu s Prilogom II ovoga Pravilnika), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

(2) U slučaju ulaganja u izgradnju dječjih vrtića, podnositelj prijave su fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika 100% u privatnom vlasništvu te na početku ili na kraju ulaganja registrirana kao ustanova od javnog interesa koja nije obvezna biti u sustavu PDV-a.

(3) U slučaju ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje dječjih vrtića, podnositelji prijave su javne ustanove, u rangu mikro poduzetnika, 100% u privatnom vlasništvu koje nisu obvezne biti u sustavu PDV-a.

(4) Podnositelj/korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom:

a) na početku i na kraju ulaganja, ako tu djelatnost obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj

b) na kraju ulaganja, ako tu djelatnost ne obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj.

Opći kriteriji

Članak 6.

(1) Poduzeće/gospodarstvo mora udovoljavati nacionalnim minimalnim standardima koji se odnose na zaštitu okoliša, javno zdravstvo (zdravstvena ispravnost i kakvoća hrane i hrane za životinje), zdravlje životinja i bilja, dobrobit životinja i sigurnost na radu u vrijeme kad je Odluka o dodjeli sredstava donesena. Gdje su odgovarajući nacionalni standardi utemeljeni na standardima Zajednice uvedeni u vrijeme kad je zaprimljena prijava, potpora se može odobriti bez obzira na neispunjavanje tih standarda, pod uvjetom da poduzeće/gospodarstvo zadovolji novo uvedene standarde do kraja realizacije ulaganja.

(2) Popis važećih nacionalnih minimalnih standarda, Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici (www.apprrr.hr).

(3) Ulaganje treba zadovoljavati standarde Zajednice na kraju realizacije ulaganja.

(4) U trenutku prijave podnositelj mora imati podmirene obveze prema Državnom proračunu.

(5) Ako su strategije lokalnog razvoja odobrene od strane Ministarstva, kako je regulirano člankom 171(3)(b) IPA provedbene Uredbe (EC) br. 718/2007, ulaganje treba biti u skladu s ovim strategijama.

(6) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

Članak 7.

Prihvatljivi sektori unutar mjere 302 jesu:

– sektor ruralnog turizma

– sektor tradicijskih obrta

– sektor izravne prodaje

– sektor slatkovodne akvakulture

– sektor usluga

– sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima

– sektor obnovljivih izvora energije

Specifični kriteriji

Sektor ruralnog turizma

Članak 8.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru ruralnog turizma su:

a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, poput smještajnih objekata (npr. apartmana, soba), objekata za pripremu i usluživanje hrane i pića, sanitarnih čvorova i drugih prostorija, uključujući objekte za držanje životinja u turističke svrhe, rekreaciju, turističke kampove, uređenje vanjskih površina (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, brdski biciklizam, tematske staze, jahačke staze).

b) Ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)

c) ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu VIII ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor ruralnog turizma su:

a) korisnik mora biti registriran u skladu s propisima koji uređuju područja ugostiteljstva i/ili pružanja usluga u turizmu za djelatnost koju obavlja (Zakon o pružanju usluga u turizmu »Narodne novine« 68/07, 88/10, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti »Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10)

b) ulaganja su prihvatljiva samo u područjima gdje su prihvaćeni Projekti ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijske razvojne strategije (ŽRS) koji navode ruralni turizam kao razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata

c) ulaganja su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine« broj 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11 i 146/11)

d) prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 40 spavaćih mjesta

e) dozvoljeno je ulaganje u »brodice/čamce« za sportski ribolov dužine od 2,5 do 5 metara, snage 5 kW.

Sektor tradicijskih obrta

Članak 9.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru tradicijskih obrta su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskih obrta, uključujući objekte u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu VIII ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor tradicijskih obrta su:

a) korisnik treba biti registriran u skladu s odredbama Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (»Narodne novine« broj 112/07).

b) ulaganja su prihvatljiva samo u područjima u kojima su prihvaćeni Program ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijska razvojna strategija (ŽRS) koji navode tradicijske obrte kao razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata.

c) ukoliko se ulaganje odnosi na proizvodnju hrane neživotinjskog podrijetla, korisnik treba biti upisan u Upisnik registriranih objekata koji vodi Ministarstvo zdravlja.

Sektor izravne prodaje

Članak 10.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru izravne prodaje su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih/ribljih proizvoda i suvenira na poljoprivrednom gospodarstvu i proizvoda udruge/zadruge proizvođača u kojima gospodarstvo pripada kao član.

(2) Specifični kriteriji za sektor izravne prodaje su:

a) Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

b) Korisnik mora poslovati u skladu s odredbama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08,116/08, 76/09 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 114/11).

Sektor slatkovodne akvakulture

Članak 11.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru slatkovodne akvakulture su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za uzgoj slatkovodne ribe.

(2) Specifični kriteriji za sektor slatkovodne akvakulture su:

a) korisnik treba biti ovlaštenik Povlastice za akvakulturu koju izdaje Ministarstvo.

b) korisnik treba biti registriran prema odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 155/08 i 55/11) i Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07, 55/11)«.

c) maksimalni kapacitet je ograničen na 150 t za proizvodnju pastrva i 500 t za proizvodnju šarana (Prilog V).

Sektor usluga

Članak 12.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru usluga su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje nepoljoprivrednih usluga u ruralnim područjima: IT centara, radionica za popravak strojeva poljoprivredne i šumarske mehanizacije, dječjih vrtića, dječjih igraonica, sportskih i rekreacijskih centara za mlade i odrasle.

(2) Specifični kriterij u sektoru usluga je:

Ulaganja su prihvatljiva u naseljima koja imaju do 10 000 stanovnika (prema službenim rezultatima zadnjeg popisa stanovništva, Prilog VI – neprihvatljiva naselja).

Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima

Članak 13.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru prerade na poljoprivrednim gospodarstvima su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda od mlijeka, mesa, ribe, voća, povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja i gljiva

(2) Specifični kriteriji za sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima su:

a) korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

b) za preradu mlijeka, mesa i riba korisnik treba biti odobren ili registriran u skladu s važećim propisima – Pravilnikom o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (»Narodne novine« broj 15/10 i 133/10) i Pravilnikom o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine« broj 125/08, 55/09 i 130/10)

c) za preradu voća, povrća, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja korisnik treba biti:

– upisan u Upisnik registriranih objekata koji vodi Ministarstvo zdravlja

– odobreni od Povjerenstva za kozmetiku s posebnom namjenom pri Ministarstvu zdravlja RH

– odobren ili registriran u skladu s važećim propisima – Zakonom o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 155/08 i 55/11); Pravilnikom o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 61/09, 141/09 i 104/11); Pravilnikom o upisu destilatera (»Narodne novine« broj 137/05); Pravilnikom o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine« broj 125/08, 55/09 i 130/10) te Zakonom o predmetima opće uporabe (»Narodne novine« broj 85/06 i 75/09); Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje »Narodne novine« broj 125/09).

Sektor obnovljivih izvora energije

Članak 14.

Prihvatljiva ulaganja u sektoru obnovljivih izvora energije:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje:

Postrojenja koja za proizvodnju električne energije koriste obnovljive izvore energije, odnosno kogeneracijska postrojenja za koja nositelj projekta ili proizvođač može ishoditi status povlaštenog proizvođača električne energije i koja su priključena na distribucijsku mrežu – Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine« 67/2007), Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora i kogeneracije (»Narodne novine« broj 67/2007).

Investicijska studija/poslovni plan

Članak 15.

(1) U poslovnom planu podnositelj mora dokazati ekonomsku održivost podnositelja i projekta na kraju realizacije ulaganja.

(2) Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s predlošcima i pojašnjenjima u obrascima I-OEA-25.1 i I-OEA-25.1-a za ulaganja do 27.000 EUR (200.000,00 kn), a za ulaganja iznad 27.000 EUR (200.000,00 kn) sukladno obrascima I-OEA-25.2 i I-OEA-25.2-a. U slučaju ulaganja u opremu, u poslovnom planu treba biti vidljiva amortizacija iste u periodu dužem od godine dana.

(3) Ako će za izračun ekonomske održivosti podnositelja i projekta biti potrebni dodatni podaci, podnositelj će dobiti Zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti.

Članak 16.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za financijsku analizu podnositelja koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju izračunavaju se sukladno Prilogu VII ovoga Pravilnika.

(2) Ako podnositelj bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom, prijava će biti odbijena.

Članak 17.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti podnositelja i izračunavati u reprezentativnoj godini su sljedeći:

1. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj:

– profitabilnost – dobit poslije oporezivanja treba biti pozitivna od reprezentativne godine do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta

2. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.000 EUR

a) za procjenu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG) i obrta koji su obveznici poreza na dohodak koristit će se sljedeći pokazatelji:

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/kapital i rezerve) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4

b) za procjenu društava i obrta koji su obveznici poreza na dobit koristit će se sljedeći pokazatelji:

– pokazatelj tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 0,9

– odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 1

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.

(2) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

1. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj:

– likvidnost – kumulativ financijskog tijeka treba biti pozitivan od prve do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta

2. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.000 EUR

a) interna stopa rentabilnosti veća od realne kamatne stope dobivenog kredita te veća od 5%

b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od realne kamatne stope dobivenog kredita i ne manje od 5%

c) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta.

Članak 18.

Ako je podnositelj početnik, odnosno ako posluje kraće od dvije godine, koeficijenti i kriteriji za procjenu podnositelja iz članka 16. stavak 1. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati.

Rangiranje prijava

Članak 19.

(1) Nakon provjere kompletnosti prijava u administrativnoj kontroli, za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista prema kriterijima rangiranja, sukladno Prilogu IV ovoga Pravilnika.

(2) Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova.

(3) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom i vremenom podnošenja potpune prijave.

(4) Ako dva ili više projekata imaju isti broj bodova i isti datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim odabirom u nazočnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem.

(5) U slučaju kada se na temelju rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu.

(6) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata koji su nakon analize kompletnosti ocijenjeni kao prihvatljivi, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.

III. FINANCIRANJE

Članak 20.

(1) Sredstva potpore za Mjeru 302 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela. Iznos sredstava utvrđuje se posebnim financijskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije.

(2) Najviša ukupna vrijednost prihvatljivih izdataka za koje se može ostvariti potpora po projektu je:

a) 675.000 EUR (5.000.000 kn) za ulaganja u sektor obnovljivih izvora energije

b) 150.000 EUR (1.095.000 kn) za ulaganja u ostale sektore

(3) Dozvoljena su najviše tri prihvatljiva ulaganja po korisniku za vremenskog trajanja IPARD-a, od čega samo jedno može biti za sektor obnovljivih izvora energije. Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog plaćanja prethodnog ulaganja.

(4) Za trajanja IPARD programa, u sklopu mjere 302, korisnik može, neovisno o ukupnim vrijednostima ulaganja, ostvariti potporu za prihvatljive izdatke koji ne prelaze:

– 975.000 EUR (7.200.000 kn) ukoliko se jedno od ulaganja odnosi na obnovljive izvore energije, ili

– 450.000 EUR (3.300.000 kn) ukoliko se ulaganja provode u ostalim sektorima.

(5) Javna potpora je svaki oblik potpore iz proračuna područne (regionalne) i lokalne samouprave, Državnog proračuna Republike Hrvatske ili proračuna Europske unije.

Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi do 50%.

(6) Fizička osoba, bez obzira na obavljanje gospodarske djelatnosti sa svrhom postizanja dohotka (fizička osoba u sustavu PDV-a, OPG ili obrt) smatra se istim korisnikom.

(7) Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno, sukladno IPARD Ugovoru koji je korisnik sklopio s Agencijom za plaćanja.

(8) Iznosi u hrvatskim kunama su indikativni.

Članak 21.

Prihvatljivi izdaci obuhvaćaju:

a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine;

b) kupnju nove mehanizacije i opreme navedene u Prilogu VIII ovoga Pravilnika, uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine;

c) opće troškove do gornje granice od 12% troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka od kojih su:

– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR

– troškovi izrade elaborata zaštite okoliša prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR

– troškovi pripreme dokumentacije za IPARD natječaj (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu) prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR

– troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije koju čini razlika zbroja troškova navedenih u alinejama 1, 2 i 3 ovoga stavka i gornje granice od 12% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova).

d) Iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.

e) Prihvatljivi izdaci, radovi i usluge moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

f) Sva oprema nakon nabave mora biti evidentirana u knjigovodstvu korisnika i amortizirana u razdoblju dužem od godine dana.

Članak 22.

Izdaci koji se neće financirati iz IPARD programa za Mjeru 302 su sljedeći:

a) porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost;

b) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;

c) kupnja, najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada, bez obzira na to da li najam rezultira vlasništvom prenesenim u korist najmoprimca;

d) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka;

e) operativni troškovi;

f) rabljeni strojevi i oprema;

g) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

h) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz IPARD-ov račun u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci;

i) doprinosi u naturi;

j) kupnja prava poljoprivredne proizvodnje, kupnja životinja, kupnja i sadnja biljaka

k) svi troškovi održavanja, amortizacije i najma;

l) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

m) troškovi promocije osim onih od općeg interesa;

n) izdaci za projekte koji su zaračunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja, osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih troškova;

o) izdaci nastali u državnoj administraciji, uključujući Agenciju za plaćanja, posebice tekući izdaci, izdaci iznajmljivanja i plaće osoblja zaposlenog na upravljanju, provedbi, praćenju i kontroli;

p) dio iznosa općih troškova koji obuhvaćaju naknade za arhitekte, inženjere i konzultante te pravne pristojbe, troškovi investicijske studije ili poslovnog plana ili studije izvedivosti za pripremanje i provođenje projekta, i troškovi stjecanja patenata i licenci izravno vezanih uz rad izvoditelja projekta, koji prelaze 12% ukupno prihvatljivih izdataka isključujući ove opće troškove;

r) troškovi za nepredviđene radove u graditeljstvu.

IV. PRIJAVA, POSTUPAK OBRADE PRIJAVA I UGOVARANJE

Članak 23.

(1) Prijave se podnose temeljem javnog natječaja kojeg objavljuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr/ipard)

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

(4) Obrti i pravne osobe dužne su, najkasnije u roku mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.

(5) Podnositelj je dužan najkasnije u roku mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu MZOIP) podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima, s priloženim Elaboratom zaštite okoliša propisanog sadržaja. Podnositelj potvrdu prilaže uz prijavu, zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

(6) Prije podnošenja prijave iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost prelazi 10.000 EUR, odnosno dvije (2) ponude i račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, čija vrijednost prelazi 10.000 EUR. Za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost ne prelazi 10.000 EUR, podnositelj je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, sukladno Pozivu na podnošenje ponude (I-OOP-7), uz prilaganje tehničke specifikacije.

(7) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati izdatke koji se nalaze na Listi prihvatljivih izdataka (Prilog VIII) te biti podrijetlom iz zemalja navedenih u članku 21. točka e, za što je potrebno priložiti dokaz. Zemlja podrijetla mora biti navedena u svakoj ponudi, a potrebno je priložiti i izjavu/deklaraciju/potvrdu o podrijetlu koju izdaje ponuditelj roba, radova i usluga. Izjava/deklaracija/potvrda o podrijetlu mora sadržavati jasnu poveznicu s odgovarajućom ponudom.

(8) Prilikom podnošenja prijave, podnositelj je dužan prikupljene ponude za svaku pojedinačnu nabavu iz stavka 6. ovoga članka priložiti prijavi te ih prikazati na obrascu I-OOP-8 Tablica za usporedbu ponuda.

(9) Odabrane ponude moraju biti u skladu s tržišnim cijenama. U slučaju da cijene iz odabranih ponuda nisu u skladu s tržišnim, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos prijavljene potpore.

(10) Ako podnositelj izabere ponudu koja nije cjenovno najpovoljnija, dužan je Agenciji za plaćanja dostaviti pisano obrazloženje.

(11) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (kn).

(12) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane u eurima, podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema mjesečnom tečaju Europske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala, u mjesecu u kojem je podnesena prijava. Web-adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

(13) U ponudi mora biti naznačeno razdoblje valjanosti. Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave.

(14) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje.

(15) Prilikom ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja/izvođača radova, koji su vlasnički povezani s fizičkim ili pravnim osobama koje su izradile Glavni projekt/Idejni projekt ili dijelove Glavnog projekta/Idejnog projekta.

(16) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od 6 mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(17) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja, te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju ili postupak prikupljanja ponuda nije proveden sukladno postupku propisanom u Pozivu na podnošenje ponude, Agencija za plaćanja izdaje Odluku o odbijanju prijave.

(18) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Članak 24.

(1) Nakon objave natječaja iz članka 23. ovoga Pravilnika, podnositelji dostavljaju prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (izvornik i preslik numeriranih stranica) na obrascu I-OOP-24. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

(2) Za prijavu u kojoj u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen prijavni obrazac (I-OOP-24) i/ili Investicijska studija/Poslovni plan/, Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju prijave.

(3) Podnositelj je dužan dostaviti ponude u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Listu izdataka (I-OOP-15.4) u MS Office Excelu u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu.

(5) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Investicijsku studiju/Poslovni plan (I-OEA-25.1 i I-OEA-25.1-a / I-OEA-25.2 i I-OEA-25.2-a) odnosno Investicijsku studiju/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke u svrhu odobravanja kredita u papirnatom obliku, dok je tablice Investicijske studije/poslovnog plana I-OEA-25.1-a/I-OEA-25.2-a, odnosno tablice Investicijske studije/poslovnog plana pripremljenog za potrebe banke potrebno dostaviti na CD-u u MS Office Excelu

(6) Prijava iz stavka 1. ovoga članka zajedno s propisanom dokumentacijom iz obrasca (I-OOP-24) ovoga Pravilnika čini prijavni dosje.

(7) Prijave pristigle po objavljenom natječaju iz članka 23. ovoga Pravilnika obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(8) Nakon provjere kompletnosti prijave u administrativnoj kontroli bit će sastavljena rang-lista kako je navedeno u članku 19. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

(1) Za nepotpune prijave Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od 7 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(2) Datumom podnošenja kompletne prijave smatra se datum dostave dokumentacije tražene u Zahtjevu za dopunu.

(3) Nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir, te će podnositelju u roku od 15 dana od zaprimanja prijave u Agenciju za plaćanja biti izdana Odluka o odbijanju prijave.

Članak 26.

(1) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

(2) U slučaju potrebe, Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti tražene podatke preporučenom pošiljkom u roku od 7 dana od zaprimanja Zahtjeva za obrazloženje i/ili ispravak.

(3) Agencija za plaćanja će nakon obrade prijava korisniku izdati:

a) Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prihvatljivosti ulaganja i/ili izdataka utvrđenih u Listi prihvatljivih izdataka, i

– ekonomske održivosti podnositelja i projekta;

b) Odluku o odbijanju prijave u slučaju:

– neusklađenost s uvjetima propisanim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prijava nije poslana u propisanom roku,

– prijava je nepotpuna,

– prijavni obrazac i/ili Investicijska studija/Poslovni plan/, pripremljen za potrebe banke nije/nisu dostavljeni u prijavnom dosjeu,

– dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak nije dostavljena/ nije dostavljena u propisanom roku/ nije potpuna/ nije odgovarajuća,

– kriteriji prihvatljivosti nisu zadovoljeni,

– u slučaju utvrđene nepravilnosti,

– neprihvatljivost izdataka/ulaganja za koje se traži potpora u odnosu na Listu prihvatljivih izdataka,

– lažne/pogrešne informacije podnesene su od strane podnositelja i/ili ponuditelja/ cijene u dostavljenim ponudama su namjerno uvećane/ utvrđeno je postojanje sukoba interesa između podnositelja i ponuditelja i ponuditelja u istom ulaganju/ postupak prikupljanja ponuda nije proveden u skladu s procedurom opisanom u Pozivu na podnošenje ponude što je utvrđeno provjerom ponuda,

– ekonomske neodrživosti projekta i/ili podnositelja,

– utvrđenih netočnih podataka u prijavi podnositelja,

– onemogućavanje obavljanja kontrole na terenu,

– nedostatne raspoloživosti sredstava,

– uvrštenosti podnositelja na crnu listu i/ili knjigu dužnika,

– sufinanciranja aktivnosti iz IPA komponente III.

(4) Odluke iz stavka 3. točaka a) i b) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 98 radnih dana od dana završetka natječaja te iste poslati podnositelju preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 27.

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa, Agencija za plaćanja i korisnik sklapaju IPARD Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja IPARD Ugovora dostaviti Agenciji za plaćanja jedan potpisan primjerak IPARD Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(3) Datumom stupanja na snagu IPARD Ugovora smatra se datum javnobilježničke ovjere potpisa korisnika.

(4) Aktivnosti vezane za ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, osim pripremnih radova iz stavka 5. ovoga članka i općih troškova iz članka 21. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika.

(5) Pripremni radovi uključuju pripremu tehnološko-tehničke dokumentacije, izradu ekonomske dokumentacije, stjecanje vlasništva nad nekretninama na kojoj će se obavljati investicija, dobivanje građevinske dozvole i s njima vezane aktivnosti.

(6) Ako su aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka započete prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju prijave.

(7) Pripremni radovi moraju biti obavljeni prije prijavljivanja na natječaj, te se ne smatraju prihvatljivim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa, osim u slučajevima kada se radi o općim troškovima iz članka 21. stavak 1. točka c) ovoga Pravilnika.

Članak 28.

(1) IPARD Ugovorom uređuje se:

a) maksimalni iznos odobrene potpore,

b) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekt od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

c) zabrana promjene vlasništva predmeta ulaganja, davanja u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanja sufinancirane proizvodne aktivnosti od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

d) zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koju se odobravaju sredstva od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

e) obveza vidljivog označavanja da je ulaganje financirano sredstvima IPARD programa,

f) obveza izvještavanja Agencije za plaćanja o provedbi projekta putem obrasca Izvještaj o stanju projekta – obrazac I-OOI-15 koji je Prilog XVI ovoga Pravilnika,

g) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanje ugovorenog projekta budu datirani nakon datuma sklapanja IPARD Ugovora, osim računa za opće troškove,

h) obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje djelatnicima Agencije za plaćanja, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Nacionalnog fonda/Ministarstva financija, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF),

i) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa,

j) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako je ulaganje financirano iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske,

k) izvještavanje Agencije za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa između korisnika s jedne strane i uspješnog ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

l) podnošenje Zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije,

m) obveza korisnika da osigura vođenje i davanje na uvid građevinskog dnevnika i građevinske knjige,

n) obveza korisnika da obavijesti Agenciju za plaćanja o primopredaji opreme od dobavljača (koju nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole) i o provođenju »skrivenih radova« (radovi koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi radova), najkasnije sedam (7) dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme,

(2) Ako korisnik ne dostavi IPARD Ugovor u roku naznačenom u članku 27. stavku 2. ovoga Pravilnika, smatrat će se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(3) Za provedbu stavka 1. točke e) ovoga članka korisnik će ulaganje označiti sukladno Naputku za označavanje ulaganja, koji je Prilog III ovoga Pravilnika. Korisnik će informativnu ploču izraditi o vlastitom trošku.

Izmjene ugovora

Članak 29.

(1) U slučaju potrebe za izmjenom IPARD Ugovora ili njegovih priloga korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 302 (I-OPP-16-2).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako zatražena promjena ima utjecaj na poboljšanje projekta.

Članak 30.

(1) U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnika (ime, prezime/naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa banke na koji će biti uplaćena sredstva, ime zastupnika), korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja promjenu podataka navedenih u IPARD Ugovoru putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 302 te dostaviti objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. moraju se izvijestiti nakon pojave događaja koji ih je izazvao.

(3) Promjena pravne osobnosti korisnika fizičke osobe (fizička osoba u sustavu PDV-a, OPG ili obrt) u korisnika pravnu osobu nije dozvoljena.

(4) Agencija za plaćanja će izdati Aneks IPARD Ugovora nakon zaprimanja potrebne dokumentacije.

Članak 31.

(1) U slučaju promjena koje se odnose na odobreni projekt (promjena naziva, vrste i količine opreme, promjena zemlje podrijetla, promjena ponuditelja, promjene kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju izvesti/ugraditi u slučaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene troškovnika, korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja odobrenje promjene putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 302 te dostaviti objašnjenje s popratnom dokumentacijom koja se odnosi na promjenu.

(2) U slučaju izgradnje/rekonstrukcije, korisnik je dužan izvijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama iz stavka 1. ovoga članka ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu, a u slučaju nabave opreme 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu.

(3) Agencija za plaćanja će izdati Pismo odobrenja vezano za razloge iz stavka 1. ovoga članka u roku od 45 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 302 u slučaju izgradnje/rekonstrukcije, ili u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 302 u slučaju nabave opreme. Korisnik ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora vezano za razloge iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odobrene promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik može započeti provoditi nakon zaprimanja Pisma odobrenja od strane Agencije za plaćanja, koje će se naknadno potvrditi Aneksom IPARD Ugovora.

(5) Ukoliko korisnik dostavi Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 302 nakon proteka roka navedenog u stavku 2. ovog članka Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 302 će biti odbijen izdavanjem Pisma odbijanja.

Članak 32.

(1) U slučaju promjena koje se tiču dinamike provedbe projekta (promjena roka za predaju Zahtjeva za isplatu), Korisnik se obvezuje zatražiti odobrenje promjene od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 302 te dostaviti objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na navedenu promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka moraju se prijaviti najmanje 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene Pismom odobrenja te naknadno Aneksom IPARD Ugovora.

(3) Agencija za plaćanja će uputiti korisniku Pismo odobrenja u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena.

(4) Korisnik po ovoj osnovi ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora.

Članak 33.

(1) U slučaju zatraženih promjena navedenih u člancima 30., 31. i 32. Agencija za plaćanja zadržava pravo odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja.

(2) Zatražene promjene koje nisu odobrene Pismom odobrenja odnosno Aneksom IPARD Ugovora smatrat će se neprihvatljivim troškom i njihov iznos oduzet će se od iznosa potpore odobrenog IPARD Ugovorom.

(3) Ako se traženom izmjenom dovodi do promjene u prihvatljivost projekta, Agencija za plaćanja promjenu neće odobriti, a ako se utvrdi da je korisnik takvu izmjenu obavio bez odobrenja Agencije za plaćanja, IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom se raskida.

(4) Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom ukoliko korisnik izmjeni odobreni projekt, a da prethodno nije zatražio odobrenje promjena sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju promjena IPARD Ugovora iniciranih od strane Agencije za plaćanja, ugovorne strane sklopit će Aneks IPARD Ugovora.

(6) Ukoliko se promjene podaci koji se odnose na korisnika – ime, prezime/naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa banke na koji će biti uplaćena sredstva, ime zastupnika nakon konačne isplate sredstva potpore, korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom cijelog perioda važenja IPARD Ugovora, ali Aneks IPARD Ugovora se neće sklapati.

V. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 34.

(1) Sredstva iz IPARD programa korisniku se dodjeljuju temeljem Zahtjeva za isplatu.

(2) Obrti i pravne osobe dužne su, u roku mjesec dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni propisa iz područja zaštite na radu na kraju ulaganja, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.

(3) Korisnik je nakon završenog ulaganja dužan dostaviti dva primjerka (izvornik i preslika) Zahtjeva za isplatu (I-OOI-1-302) u papirnatom obliku i na CD-u zajedno s pripadajućom dokumentacijom, do datuma naznačenog u IPARD Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u IPARD Ugovoru, odnosno Aneksu IPARD Ugovora.

(6) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o stanju projekta kako je navedeno u obrascu I-OOI-15, svaka tri mjeseca Odjelu za odobrenje isplata u Agenciji za plaćanja, računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora.

(9) Ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku naznačenom u IPARD Ugovoru /Aneksu IPARD Ugovora ili ga dostavi nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(10) Ako korisnik odustane od ulaganja te o tome obavijesti Agenciju za plaćanja pisanim putem, izdat će mu se Izjavu o raskidu ugovora.

Članak 35.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom, javnim natječajem i IPARD Ugovorom;

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka;

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

e) korištenja objekta na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

f) nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 34. stavku 6. ovoga Pravilnika preporučenom pošiljkom u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(3) Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu.

(4) Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu u slučaju da se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrde razlozi za njegovo odbijanje, odnosno u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta.

(5) Ako je korisnik dobio Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz bilo kojeg razloga navedenoga u stavku 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(6) Po izvršenom plaćanju Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom ulaganju, a korisnik je dužan sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedene u Potvrdi o završenom ulaganju:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na projekt,

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole,

c) sačuvati projekt prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni,

d) ne otuđiti predmet financiranja,

e) osigurati da je ulaganje vidljivo označeno kao sukladno naputku za označavanje ulaganja.

(7) Korisnik je dužan u svrhu provedbe stavka 6. točke e) ovoga članka jasno istaknuti ploču na vidnom mjestu na objektu iz koje je vidljivo da je projekt sufinanciran iz sredstava IPARD programa. Korisnik će ploču izraditi o vlastitom trošku, a prema naputku koji je sastavni dio IPARD Ugovora.

VI. KONTROLA I NADZOR

Članak 36.

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu, te analizom projekta i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Članak 37.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori), kontrolom prije ugovaranja, prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja investicije.

(2) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu svakog IPARD projekta mogu obavljati i djelatnici unutarnje revizije Agencije za plaćanja, djelatnici Ministarstva financija, djelatnici Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, predstavnici Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).

Članak 38.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe navedene u članku 37. ovoga Pravilnika mogu:

a) pregledati poljoprivredno zemljište, lokaciju ulaganja, nasade, stoku, proizvodne, poslovne i skladišne objekte, opremu, uređaje i robu,

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja prijave/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava,

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (knjiga ulaznih računa URA, knjiga izlaznih računa IRA, popis dugotrajne imovine, kartice konta prihoda, kartice konta dobavljača),

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove)

e) provjeravati tehničku dokumentaciju (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, građevinska knjiga),

f) provjeravati rješenja, ugovore i potvrde relevantnih institucija o udovoljavanju EU standarda,

g) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu izvedenih radova i usluga,

h) provjeravati napredovanje poslova i načina na koji se koriste završena ulaganja,

i) provjeravati tijek proizvodnje,

j) izvještavati nadležna tijela te tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti,

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Podnositelj/Korisnik dužan je po obavijesti ovlaštenih osoba iz članka 37. ovoga Pravilnika pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu (popis dokumenata nalazi se u Prilogu I Pravilnika).

(3) Podnositelj/Korisnik te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba navedenih u članku 37. ovoga Pravilnika, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s korisnikom.

(5) Ovlaštene osobe iz članka 37. ovoga Pravilnika su prilikom kontrole dužne predočiti identifikacijske dokumente.

Članak 39.

(1) Korisnik će osigurati izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u prijavi.

(2) Korisnik je dužan u realizaciji odobrenog ulaganja osigurati praćenje količine i kakvoće nabavljenih i ugrađenih građevnih proizvoda, materijala, opreme i izvršenih radova, čime se ostvaruje kakvoća građevine i opreme u skladu s glavnim projektom. Korisnik je dužan s izvođačem radova sklopiti ugovor kojim se izvođač obvezuje voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu bez obzira na vrstu ugovora.

(3) Korisnik je dužan putem izvođača radova i/ili nadzornog inženjera gradnje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme po posebnom propisu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaze kvalitete (certifikate sukladnosti građevnog proizvoda, rezultate ispitivanja, zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) izdane od za to ovlaštenih tijela za koje je, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku.

(4) Agencija za plaćanja će provedbu odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka kontrolirati, te tražiti na uvid dokaze iz stavka 2. ovoga članka prilikom kontrola na terenu.

(5) Tijekom trajanja provedbe projekta, korisnik je dužan provoditi praćenje prihvatljivosti ulaganja i udovoljavanja kriterijima propisanim Pravilnikom i Planom.

(6) Korisnik je dužan projekt održavati prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni tijekom razdoblja od 5 godina od datuma konačne isplate.

VII. RASKID UGOVORA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 40.

(1) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor, u slučaju da sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

1. utvrđena je nepravilnost koju nije moguće popraviti ili nepravilnost nije popravljena niti u naknadno ostavljenom roku – korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora,

2. korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu ili ga dostavi nakon isteka roka,

3. korisnik obavijesti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja odnosno otkazuje IPARD Ugovor,

4. Agencija za plaćanja izdala je korisniku Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu, sukladno razlozima iz članka 35. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju opisanom u stavku 1. ovoga članka, IPARD Agencija će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora na zadnju poznatu adresu preporučeno sa povratnicom. Izjava o raskidu ugovora proizvodi učinke od dana predaje preporučene pošiljke na poštu, bez obzira da li je dostava uspjela ili ne.

(3) U slučaju iz stavka 1. točka 3. ovoga članka, Korisnik je dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja odnosno da otkazuje IPARD Ugovor, u pisanoj formi preporučeno putem povratnice ili osobno.

(4) U slučaju da su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora) koju nije moguće popraviti, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor i korisniku izdati Odluku o povratu sredstava radi povrata cjelokupno isplaćenih sredstva potpore.

Članak 41.

(1) U slučaju da su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora), ali je nepravilnost moguće popraviti, Agencija za plaćanja će izdati korisniku Odluku o naknadi štete.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o naknadi štete korisniku odrediti rok za popravak utvrđene nepravilnosti i iznos koji je dužan platiti radi naknade štete.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka u trajanju od 7 ili 10 dana odredit će se ovisno o vrsti utvrđene nepravilnosti i sukladno ugovornim odredbama.

(4) Visina naknade štete bit će određena u iznosu od 5% prihvatljivih i isplaćenih sredstva potpore. Obzirom na vrstu utvrđene nepravilnosti ili veći broj nepravilnosti, korisniku se može odrediti naknada štete u većem iznosu, ali ukupno ne više u iznosu od 15% prihvatljivih i isplaćenih sredstva potpore.

(5) Agencija će izdati Odluku o povratu sredstva te tražiti od korisnika povrat cjelokupno isplaćenih sredstva potpore ukoliko korisnik ne postupi sukladno Odluci o naknadi štete, odnosno u naknadno određenom roku ne popravi utvrđenu nepravilnost.

Članak 42.

Kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora), Agencija za plaćanja će korisniku odrediti naknadni rok za popravak takve nepravilnosti i umanjiti prihvatljivi iznos potpore za 5% radi naknade štete.

Članak 43.

(1) Kada je utvrđena nepravilnost kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor te zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred mjesno nadležnim sudom.

(2) Kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost koja je i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će postupiti sukladno stavku 1. ovog članka i zatražiti povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore Odlukom o povratu sredstava.

Članak 44.

(1) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju od 15 dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(3) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u periodu nakon 15 dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos uvećan za iznos ugovorne kamate od 4% računajući od dana isplate.

Članak 45.

1. U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima ukoliko o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

2. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

3. Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 obroka u roku od jedne godine.

4. Ukupan iznos duga biti će uvećan za 4% ugovorne kamate.

Članak 46.

U slučaju utvrđene administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja, korisniku će se izdati Odluku o povratu sredstva u slučaju utvrđene administrativne greške.

Članak 47.

Ako korisnik ne vrati sredstva sukladno Odluci o naknadi štete, Odluci o povratu sredstava i Odluci o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške, u slučaju da ne vrati dva obroka temeljem izvansudske nagodbe, u slučaju neplaćanja kamata, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

Članak 48.

(1) Korisnik kojemu je donesena Odluka o povratu sredstava i kojemu je izdana Izjava o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti, nalazit će se na »crnoj listi« Agencije za plaćanja.

(2) Korisnik će se nalaziti na »crnoj listi« od dana donošenja Odluke o povratu sredstava pa sve do isteka roka od jedne (1) godine od dana povrata duga u cijelosti.

(3) U slučaju izdavanja Izjave o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti/sumnje na prijevaru korisnik će biti na »crnoj listi« od dana izdavanja Izjave o raskidu ugovora do isteka roka od jedne (1) godine.

(4) »Crna lista«, na kojoj će se nalaziti korisnici zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, objavljivat će se na oglasnoj ploči i službenim web-stranicama Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik koji se bude nalazio na »crnoj listi« gubi pravo na ostvarivanje prava na nacionalne potpore ili potpore iz EU fondova u roku naznačenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 49.

U slučaju događaja koji je utvrđen kao iznimna prirodna katastrofa koja je pogodila područje na kojem se nalazi ulaganje koje je predmet IPARD Ugovora, Agencija za plaćanja može odobriti financiranje predujmom koje ne smije prelaziti 20% od ukupnog troška ulaganja koje je odobrila Agencija za plaćanja. U ovom slučaju, odredba kojom se ograničavaju izjave o izdacima na događaje koji nisu nastali ranije od datuma sklapanja ugovora, može se zamijeniti granicom najranije nakon nastajanja iznimne prirodne katastrofe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 23. ovoga Pravilnika do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe IPARD programa.

(2) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja, a IPARD Ugovor potpisuje ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) Ravnatelj Agencije za plaćanja i Pomoćnik ministra u čijem su djelokrugu rada poslovi Upravne direkcije, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu IPARD programa.

Članak 51.

(1) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Protiv Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 26. stavka 3. točke a) te Odluke o odbijanju prijave iz članka 26. stavka 3. točke b) i Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 35. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar nadležan za poljoprivredu.

(3) Odluka iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika je konačna.

Članak 52.

1) Prigovor iz članka 51. stavka 2. ovoga Pravilnika podnosi se u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke.

(2) Ako je podnositelj izjavio prigovor na temelju članka 51. stavka 2. ovoga Pravilnika, a u svezi s odlukom iz članka 26. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika, podnositelj nije dužan pridržavati se roka navedenoga u članku 27. stavku 2. ovoga Pravilnika do zaprimanja odluke Povjerenstva po prigovoru.

(3) Ako Povjerenstvo po prigovoru na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa donese pozitivnu odluku, korisnik je dužan u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja Odluke Povjerenstva, vratiti Agenciji za plaćanja sve zaprimljene IPARD Ugovore koji proizlaze iz Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je korisnik podnio prigovor.

(4) Ukoliko je donesena odluka navedena u stavku 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati novu Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa, stavljajući izvan snage Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je korisnik podnio prigovor.

(5) Nakon odluke iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku izdati novi IPARD Ugovor koji je korisnik dužan vratiti u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(6) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 26. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika donese negativnu odluku, korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva dostaviti već zaprimljene IPARD Ugovore.

(7) Ako korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, smatra se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(8) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 35. stavku 1. točke b) ovoga Pravilnika donese negativnu odluku, Agencija za plaćanja će raskinuti ugovor.

Članak 53.

Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja zaključila IPARD Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Članak 54.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 102/11).

(2) Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja sklopila IPARD Ugovor, temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 127/10,102/11), podnose Zahtjev za odobrenje promjena iz članka 29. i Zahtjev za isplatu iz članka 34. ovoga Pravilnika temeljem odredbi Pravilnika o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 102/11) do dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(3) Nakon dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura za sve korisnike primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika.

Suspenzivna klauzula

Članak 55.

(1) Rokovi za donošenje odluka sukladno ovom Pravilniku počinju teći od dana dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(2) Ukoliko dobivanje odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura bude uvjetovano dostavljanjem dodatnih dokumenata, koji nisu navedeni u odredbama ovog Pravilnika, podnositelj ih je dužan dostaviti na zahtjev Agencije za plaćanja.

(3) Odluka Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura bit će objavljena na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/164

Urbroj: 525-08/0473-12-11

Zagreb, 27. lipnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I

DOKUMENTI POTREBNI ZA KONTROLU NA TERENU ZA MJERU 302 (PREMA TIPU KONTROLE)


DOKUMENT

KONTROLA PRIJE UGOVARANJA

KONTROLA PRIJE PLAĆANJA

EX-POST KONTROLA

1

Kopija katastarskog plana

+

+

+

2

Izvadak iz Registra Trgovačkog suda/Obrtnog registra+

3

Knjiga dionica/Knjiga poslovnih udjela+

4

Kartica konta prihoda od dotacija refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada


+

+

5

Glavni projekt

+

+

+

6

Tehnološki projekt

+

+

+

7

Knjiga ulaznih računa  (UR-a)


+

+

8

Knjiga izlaznih računa  (IR-a)


+

+

9

Popis dugotrajne imovine

+

+

+

10

Kartica konta dobavljača/Knjiga primitaka i izdataka

+

+

+

11

Građevinski dnevnik


+

+

12

Građevinska knjiga


+

+

13

Rješenje o odobrenju objekta (Uprave za veterinarstvo MPRRR) za djelatnost koju obavlja+

14

Rješenje o odobrenju objekta i zapisnik nadležnog veterinarskog inspektora koji obuhvaća sve propisane elemente s područja zdravlja životinja+

15

Potvrdu o ispunjavanju EU standarda iz područja javnog zdravstva i biljnog zdravstva za djelatnost koju obavlja, koju izdaje Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva+

16

Zapisnik o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima koji su usklađeni sa EU+

17

Potvrdu o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša, izdanu od MZOPUG+

18

Izvješće o primjeni propisa iz područja zaštite na radu izdano od Državnog inspektorata+

19

Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača el. energije izdana od Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije+

20

Povlasticu za akvakulturu+

21

Rješenje o upisu u Registar farmi riba i školjkaša+

PRILOG II

RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA S OBZIROM NA BROJ ZAPOSLENIH, UKUPNI PRIHOD I IMOVINU


Broj zaposlenih

Godišnji promet

Vrijednost imovine iz bilance

Mikro

< 10

< 2.000.000 €

< 2.000.000 €

Malo

< 50

< 10.000.000 €

< 10.000.000 €

Srednje

< 250

< 50.000.000 €

< 43.000.000 €

PRILOG III

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u sklopu IPARD programa trebaju sadržavati podatke o ulozi EU-a, tj. IPARD programa. Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu, kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici. Postupak označavanja ulaganja temelji se na priručniku Komunikacija i vidljivost za vanjske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.

Ulaganja unutar IPARD programa moraju biti vidljivo označena pomoću informativne ploče koja sadrži opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.

Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuću informativnu ploču, ovisno o vrsti ulaganja, i postaviti je na mjesto ulaganja u trenutku izdavanja Potvrde o završenom ulaganju. Informativna ploča treba ostati na mjestu ulaganja pet godina od dana konačne isplate sredstava navedenom u Potvrdi o završenom ulaganju.

1. Ulaganja u izgradnju trajnih građevina

Prilikom ulaganja u izgradnju trajnih građevina potrebno je postaviti trajnu ploču na najvidljivijem dijelu građevine, kao što je glavni ulaz ili pročelje zgrade.

Primjer 1: Trajna ploča (metalna ploča; dimenzija 0,42 x 0,297 m)
za označavanje ulaganja vezanih uz izgradnju

2. Ulaganja u rekonstrukciju

Prilikom ulaganja u rekonstrukciju potrebno je postaviti informativnu ploču na najvidljivijem dijelu građevine, kao što su glavni ulaz ili pročelje zgrade.

Primjer 2: Informativna ploča (plastična ploča; dimenzija 0,42 x 0,297 m) za označavanje ulaganja vezanih uz rekonstrukciju

3. Ulaganja u nabavku opreme

Za ulaganja u nabavku opreme korisnik je obvezan postaviti informativnu ploču na glavni ulaz građevine u kojoj je postavljena odgovarajuća oprema.

Primjer 3: Informativna ploča za označavanje ulaganja u nabavku opreme (plastična ploča; dimenzija 0,42 x 0,297 m)

Ispunjavanje ovih ugovornih obveza provjeravat će kontrolori u kontrolama na terenu.

PRILOG IV

TABLICA: KRITERIJI RANGIRANJA

Kriteriji po sektorima

Bodovanje

Bodovi

Ulaganje u ruralni turizam

Ako »da« onda 25 ako »ne« onda 0

25

Ulaganje u tradicijski obrt

Ako »da« onda 10 ako »ne« onda 0

10

Ulaganje u objekte za preradu na poljoprivrednom gospodarstvu

Ako »da« onda 15 ako »ne« onda 0

15

Ulaganje u usluge

Ako »da« onda 10 ako »ne« onda 0

10

Ulaganje u izravnu prodaju

Ako »da« onda 10 ako »ne« onda 0

10

Ulaganje u slatkovodnu akvakulturu

Ako »da« onda 5 ako »ne« onda 0

5

Ulaganje u proizvodnju gljiva

Ako »da« onda 5 ako »ne« onda 0

5

Ulaganje u obnovljive izvore energije

Ako »da« onda 20 ako »ne« onda 0

20

Dodatni kriteriji rangiranja u slučajevima kad ima više projekata za jedan sektor

Ulaganje se povodi na području s otežanim uvjetima gospodarenja (regulirano Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 92/10)

Ako »da« onda 20 ako »ne« onda 0

20

Ulaganje je preporučio odobreni LAG

Ako »da« onda 30 ako »ne« onda 0

30

Ulaganje će provesti žena poduzetnik (vlasnik projekta)

Ako »da« onda 10 ako »ne« onda 0

10

Ulaganje će provesti mladi poduzetnici (manje od 40 godina starosti u vrijeme podnošenja prijave)

Ako »da« onda 15 ako »ne« onda 0

15

UKUPNO

 

100

PRILOG V

TABLICA ZA USPOREDBU KAPACITETA

Maksimalne prihvatljive proizvodne površine uzgajališta u skladu sa zadanim kriterijima IPARD Programa – Plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007. – 2013.


TIP UZGAJALIŠTA

TOPLOVODNO

(ŠARANSKO)

IPARD kriterij: maksimalna godišnja proizvodnja = 500 t

HLADNOVODNO

(PASTRVSKO)

IPARD kriterij: maksimalna godišnja proizvodnja = 150 t

PROIZVODNI KAPACITET UZGAJALIŠTA PO JEDINICI POVRŠINE

1 t/ ha

200 t/ ha

MAKSIMALNA PRIHVATLJIVA PROIZVODNA POVRŠINA

500 ha

0,75 ha

PRILOG VI

POPIS NASELJA

POPIS NASELJA 2011.


Ukupan broj stanovnika

Grad Zagreb


Sesvete

54.494

Zagreb

686.568

Zagrebačka županija

Dugo Selo

10.494

Samobor

15.867

Velika Gorica

31.341

Zaprešić

19.574

Varaždinska županija


Varaždin

38.746

Koprivničko-križevačka županija

Koprivnica

23.896

Križevci

11.219

Međimurska županija

Čakovec

15.185

Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovar

27.099

Virovitičko-podravska županija

Slatina

10.152

Virovitica

14.663

Požeško-slavonska županija

Požega

19.565

Brodsko-posavska županija

Nova Gradiška

11.767

Slavonski Brod

53.473

Osječko-baranjska županija

Đakovo

19.508

Osijek

83.496

Vukovarsko-srijemska županija

Vinkovci

31.961

Vukovar

26.716

Županja

12.115

Karlovačka županija


Karlovac

46.827

Sisačko-moslavačka županija

Kutina

13.773

Petrinja

15.480

Sisak

33.049

Primorsko-goranska županija

Kastav

10.445

Rijeka

127.498

Zadarska županija


Zadar

70.674

Šibensko-kninska županija

Knin

10.493

Šibenik

34.242

Splitsko-dalmatinska županija

Makarska

13.504

Sinj

11.448

Solin

20.080

Split

165.893

Trogir

10.818

Istarska županija


Pula

57.191

Rovinj

12.913

Dubrovačko-neretvanska županija

Dubrovnik

28.113

Metković

15.056

PRILOG VII

PRIKAZ OCJENE POVIJESNIH POKAZATELJA POSLOVANJA PODNOSITELJA

POKAZATELJ

IZRAČUN*

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BODOVI

PONDER

Koeficijent tekuće likvidnosti

kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze

> 1,5

2

2

0,8 - 1,5

1

< 0,8

0

Omjer obveza i kapitala

(kratkoročne obveze + dugoročne obveze) / (kapital i rezerve)**

< 1,5

2

2

1,5-4

1

> 4

0

Pokriće troškova kamata

(dobit prije oporezivanja + kamate) / kamate***

> 2

2

1

1 - 2

1

< 1

0

Koeficijent obrta ukupne imovine

ukupni prihodi/ukupna imovina

≥ vrijednost grane

2

1

< vrijednost grane

0

Odnos prihoda i rashoda

ukupni prihodi/ukupni rashodi

>1,15

2

2

1,00 -1,15

1

< 1,00

0

Stopa povrata kapitala

dobit poslije oporezivanja/(kapital i rezerve)**

>5%

2

1

3-5%

1

< 3%

0

Bruto marža profita

(dobit prije oporezivanja + kamate)/ ukupni prihod

>8%

2

1

5-8%

1

< 5%

0

*ulazni podaci temelje se na vrijednostima iz bilance, računa dobiti i gubitka i BON1 obrasca iz prethodne financijske godine

**u slučaju da je varijabla »kapital i rezerve« negativna vrijednost, podnositelj ne može ostvariti bodove za pokazatelje »Omjer obveza i kapitala« i »Stopa povrata kapitala«

***u slučaju da podnositelj nema troškova kamata, ostvariti će maksimalan broj bodova za pokazatelj »Pokriće troškova kamata«

Izračune svih pokazatelja treba bodovati, ponderirati i zbrojiti te poduzeće ocijeniti prema sljedećoj tablici:

OCJENA

ZBROJ BODOVA

VRLO DOBAR

17-20

DOBAR

12-16

ZADOVOLJAVAJUĆI

7-11

NEZADOVOLJAVAJUĆI

0-6

PRILOG VIII

LISTA PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA MJERU 302

Kod izdatka

Naziv prihvatljivih izdataka

302.1

RURALNI TURIZAM

302.1.A.

IZGRADNJA I/ILI REKONSTRUKCIJA

302.1.A.1.

Smještajni objekti

302.1.A.2.

Objekti za sportsku rekreaciju (vanjski i unutarnji sportski tereni, dječja igrališta)

302.1.A.3.

Plivački bazeni

302.1.A.4.

Objekti za jahanje

302.1.A.5.

Objekti za slatkovodni sportski ribolov (kao što su ribički dom, nadstrešnice i dr.)

302.1.A.6.

Prodajni prostor unutar vinarije, vinotočja/kušaonice, prostora za skladištenje

302.1.A.7.

Kampovi

302.1.A.8.

Prostori za pripremu i/ili usluživanje hrane, pića

302.1.A.9.

Objekti za držanje životinja

302.1.A.10.

Označavanje i uređenje vanjskih površina, staza i putova (kao što su vinske ceste, jahačke staze, biciklističke staze, površine vezane uz sportski ribolov i dr)

302.1.A.11.

Rekonstrukcija starih tradicijskih kuća i gospodarskih zgrada u skladu s izvornom tradicionalnom arhitekturom

302.1.A.12.

Sanitarni čvorovi i/ili pristupi za osobe sa invaliditetom

302.1.A.13.

Parkirališta

302.1.B.

NABAVA OPREME

302.1.B.1.

Opremanje smještajnih objekata – namještaj, TV oprema, satelitski prijemnici, radio, audio oprema (isključujući posteljinu, ručnike i ukrasne predmete)

302.1.B.2.

Oprema za vanjske i unutarnje sportske terene, dječja igrališta

302.1.B.3.

Oprema za vanjske i unutarnje sportske terene, dječja igrališta

302.1.B.4.

Opremanje prodajnog prostora unutar vinarije, vinotočja/kušaonice, prostora za skladištenje

302.1.B.5.

Opremanje objekata za jahanje, uključujući jahačku opremu

302.1.B.6.

Hranilice i pojilice za životinje, kavezi

302.1.B.7.

Opremanje objekata za slatkovodni sportski ribolov (kao što su platforme za ribolov, klupe i dr.), uključujući opremu za ribolov

302.1.B.8.

Brodice za ribolov

302.1.B.9.

Oprema za kampove

302.1.B.10.

Biciklistička oprema

302.1.B.11.

Računalna oprema uključujući software za smještajne/ ugostiteljske kapacitete, spajanje na internet, elektronski sustav rezervacija

302.1.B.12.

Oprema za opskrbu vodom i električnom energijom, grijanje, ventilacijski sustav, kanalizaciju i klimatizaciju

302.1.B.13.

Oprema kojom se omogućava pristup invalidima u vanjske i unutarnje prostore (dizala i liftovi) i posebna sanitarna oprema

302.1.B.14.

Sanitarna oprema

302.2

TRADICIJSKI OBRTI

302.2.A.

IZGRADNJA I/ILI REKONSTRUKCIJA

302.2.A.1.

Objekti u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta

302.2.A.2.

Objekti u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta

302.2.B.

NABAVA OPREME

302.2.B.1.

Opremanje objekata za obavljanje djelatnosti tradicijskog obrta

302.2.B.2.

Oprema i strojevi za obavljanje djelatnosti tradicijskog obrta (isključujući potrošni materijal)

302.2.B.3.

Opremanje objekata za obavljanje pakiranja i trženja proizvoda tradicijskog obrta (isključujući potrošni materijal)

302.3

IZRAVNA PRODAJA

302.3.A.

IZGRADNJA I/ILI REKONSTRUKCIJA

302.3.A.1.

Prostori za izravnu prodaju na poljoprivrednom gospodarstvu

302.3.A.2.

Prostori za skladištenje proizvoda

302.3.B.

NABAVA OPREME

302.3.B.1.

Oprema za izravnu prodaju i prodajna mjesta

302.3.B.2.

Računalna oprema uključujući software

302.3.B.3.

Klupe i/ili štandovi za izravnu prodaju

302.3.B.4.

Oprema za pakiranje i označavanje proizvoda

302.4

SLATKOVODNA AKVAKULTURA

302.4.A.

IZGRADNJA I/ILI REKONSTRUKCIJA

302.4.A.1.

Mrjestilišta riba, objekti za uzgoj riba i objekti za zatvoreni uzgoj

302.4.A.2.

Brane, hidro-objekti i objekti za pročišćavanje vode

302.4.A.3.

Objekti za obradu otpadnih voda

302.4.A.4.

Objekti za skladištenje ribljih proizvoda i hrane za (akvakultura)

302.4.B.

NABAVA OPREME

302.4.B.1.

Oprema za mrjestilišta, proizvodnju, hranjenje, uključujući opskrbu vodom

302.4.B.2.

Strojevi za preradu hrane za ribe (akvakultura) – uključujući postavljanje

302.4.B.3.

Oprema za pročišćavanje vode koju ispuštaju proizvodni objekti

302.4.B.4.

Oprema za praćenje kvalitete vode i zdravlja riba, te kvalitete ribljih proizvoda

302.4.B.5.

Računalna oprema uključujući software za praćenje proizvodnog procesa

302.4.B.6.

Oprema za proizvodnju leda

302.4.B.7.

Čamci

302.5

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

302.5.A.

Izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja na obnovljive izvore energije (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd) uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta

302.5.B.

NABAVA OPREME ZA POSTROJENJA

302.6

USLUGE

302.6.A.

IZGRADNJA I/ILI REKONSTRUKCIJA

302.6.A.1.

Objekti za popravak strojeva poljoprivredne i šumarske mehanizacije

302.6.A.2.

Objekti IT centara za korištenje računala i pristup Internetu u ruralnim područjima

302.6.A.3.

Dječji vrtići

302.6.A.4.

Dječje igraonice

302.6.A.5.

Sportski i rekreacijski centri za mlade i odrasle

302.6.B.

NABAVA OPREME

302.6.B.1.

Oprema objekata za popravak strojeva za poljoprivrednu i šumarsku mehanizaciju

302.6.B.2.

Nepokretna i pokretna oprema za dijagnostiku i popravak poljoprivredne i šumarske mehanizacije

302.6.B.3.

Oprema za IT centre (ulaganje u hardware i software, uključujući namještaj)

302.6.B.4.

Oprema i instalacije objekata u kojima borave djeca (nabava s postavljanjem nepokretne opreme)

302.6.B.5.

Oprema za dječja igrališta (nabava s postavljanjem nepokretne opreme)

302.6.B.6.

Oprema sportskih i rekreacijskih centara za mlade i odrasle

302.7

PRERADA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

302.7.A.

IZGRADNJA I/ILI REKONSTRUKCIJA

302.7.A.1.

Objekata / prostora / objekata za preradu (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju) za:

• prikupljanje / skladištenje i preradu sirovine, sazrijevanje, fermentacija, sušenje, dimljenje ili druge postupke koji zahtijevaju posebne mikroklimatske uvjete tijekom proizvodnje,

• skladištenje materijala za pakiranje, začina i aditiva,

• pakiranje i označavanje,

• skladištenje gotovih i / ili pakiranih proizvode (uključujući rashladnu komoru),

•skladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,

• skladištenje opreme za čišćenje, pranje i dezinfekcijska sredstva

• prostorije i sanitarni čvor za osoblje

302.7.B.

NABAVA OPREME

302.7.B.1.

Oprema/strojevi/uređaji za preradu mlijeka

302.7.B.2.

Oprema/strojevi/uređaji za preradu mesa

302.7.B.3

Oprema/strojevi/uređaji za preradu ribe

302.7.B.4.

Oprema/strojevi/uređaji za preradu voća i povrća

302.7.B.5.

Oprema/strojevi/uređaji za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja

302.7.B.6.

Oprema/strojevi/uređaji za preradu gljiva

302.7.B.7.

Oprema i uređaji za pakiranje i označavanje proizvoda

302.7.B.8.

Oprema i uređaji za ventilacijski sustav, umjetno prozračivanje i klimatizaciju objekata za preradu

302.7.B.9.

Oprema i uređaji za sustav grijanja

302.7.B.10.

Oprema za odvojeno prikupljanje i skladištenje nusproizvoda koji ne služe za prehranu ljudi

302.7.B.11.

Oprema i uređaji za obradu otpada i otpadnih voda

302.7.B.12.

Specijalizirani računalni hardware i software za gore navedene aktivnosti

302.8.

OPĆI TROŠKOVI

302.8.1.

Troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije poput naknada za arhitekte, inženjere i druge konzultantske naknade

302.8.2.

Troškovi studije utjecaja na okoliš

302.8.3.

Troškovi izrade dokumentacije za prijavu za IPARD natječaj (konzultantske usluge IPARD prijava i zahtjeva za isplatu)

302.8.4.

Investicijska studija/Poslovni plan

Lista dozvoljenih radova vezanih uz izgradnju/rekonstrukciju

1. Radovi rušenja i rastavljanja

2. Pripremni radovi

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi

6. Izgradnja s polugotovim proizvodima i prateći dijelovi

7. Radovi armiranja – učvršćivanja

8. Tesarski radovi

9. Zidarski radovi

10. Radovi izgradnje

11. Radovi izoliranja

12. Krovopokrivački radovi

13. Limarski radovi

14. Stolarski radovi

15. Bravarski radovi

16. Staklarski radovi

17. Krečenje i oblaganje

18. Podno oblaganje

19. Radovi rezanja kamena

20. Keramičarski radovi

21. Parketarski radovi

22. Soboslikarski radovi

23. Oblaganje drvenim, kamenim ili umjetnim pločama

24. Radovi finalne montaže

25. Električne instalacije

26. Radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji

27. Plinske instalacije

28. Instalacije centralnog grijanja

29. Radovi uređenja okoliša

30. Izgradnja cesta

31. Potporni i zaštitni zidovi

32. Izgradnja pločnika.


PRILOG IX – PRILOG XVII

 

 

 

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz IPARD programa Europske Unije. Za pitanja vezana uz izradu elaborata, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

i posjetite link www.ant.hr/IPARD-program.html