headerphoto

 

Reciklažno dvorište

- izrada elaborata zaštite okoliša za potrebe prijave projektnih prijedloga -

Tvrtka ANT d.o.o. za Vas može izraditi Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za pitanja vezana uz izradu elaborata i ocjene prihvatljivosti kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

Popis naših ovlaštenja (dozvola) možete naći

OBVEZA OSIGURAVANJA FUNKCIONIRANJA JEDNOG ILI VIŠE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave (JLS) osiguravanja funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području, ovisno o broju stanovnika.  

 

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Trenutno je aktivan Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) za pružanje potpore JLS u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva. Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga završava danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske

Najniža i najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu Poziva je sljedeća:

- najniži iznos 500.000,00 kuna (petstotisućakuna) bez PDV-a

- najviši iznos 4.500.000,00 kuna (četirimilijunapetstotisućakuna) bez PDV-a.

Najveći ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj (korisnik) u trenutku predaje projektnog prijedloga mora posjedovati važeću građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta.

 

OPŠIRNIJE:

 

Reciklažno dvorište i obveza JLS

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17) stvorena je obveza izgradnje i/ili opremanja reciklažnog dvorišta za sve jedinice lokalne samouprave, kao i obveza izobrazbe stanovništva kako bi se uveo novi način održivog gospodarenja otpadom u kojem je zasebno skupljanje određenih vrsta otpada obaveza.

Citat iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17):

Obveze jedinice lokalne samouprave

Članak 35.

(1) Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:

1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području sukladno stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka,
2. postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini,
(...)

 
 

Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja:
- Obrazac za prijavu, opći dio (A) – ispunjava se elektronički u MIS-u ( https://esif-wf.mrrfeu.hr ),
- Obrazac za prijavu, posebni dio (B),
- Obrazac pojednostavljene financijske analize,
- Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka i ispunjavanju ostalih preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava
- Mišljenje nadležne institucije da zahvat nema utjecaja na ekološku mrežu
- Rješenje nadležne institucije o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (ukoliko je postupak procjene utjecaja na okoliš proveden), te Mišljenje nadležnog tijela jesu li ispravno primijenjeni zahtjevi Direktive 2011/92/EU vezani uz postupak  procjene odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (ukoliko je postupak procjene utjecaja na okoliš proveden),
- Zemljišno-knjižni izvatci iz kojih je vidljivo vlasništvo odnosno pravo građenja na lokaciji, odnosno dokaz da je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom/Ministarstvu državne imovine podnesen zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
- Važeća pravomoćna građevinska dozvola,
- Situacija iz glavnog arhitektonskog projekta u PDF formatu,
- Izvod iz katastarskog plana u PDF formatu,
- Dokument kojim Prijavitelj dokazuje da ima osigurana vlastita sredstva za provedbu projekta.

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA

Elaborat zaštite okoliša izrađuje se u svrhu provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš tijekom kojega se na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno utvrđenim mjerilima i/ili kriterijima određenim u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (n.n., broj 61/14 i 3/17), utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene, te Vam ANT d.o.o. može ponuditi spomenutu uslugu izrade elaborata.

 

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili zahvata, samog i s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže sastoji se od prethodne ocjene prihvatljivosti i glavne ocjene prihvatljivosti te utvrđivanja prevladavajućega javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

 

 


 

 

 
   
 

Tvrtka ANT d.o.o. za Vas može izraditi Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za pitanja vezana uz izradu elaborata i ocjene prihvatljivosti kontaktirajte nas na:

 

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014