headerphoto

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

Kakvoća zraka, imisije. Ispitivanje, mjerenje imisija. Vršimo mjerenja kakvoće zraka (imisija) u okolici: odlagališta komunalnog otpada, industrijskih postrojenja, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,kompostana, kafilerija,betonara, asfaltnih baza i šljunčara, prometnica,peradaskih, svinjogojskih i govedarskih farmi, i ostalih lokacija u blizini potencijalnih onečišćivaća; kao i imisijska mjerenja u sklopu utvrđivanja nultog stanja za potrebe procjene utjecaja na okoliš, nulto stanje, kakvoća zraka, imisije. Monitoring Ispitivanje imisija.

 

 

Kvaliteta zraka

- mjerenje imisija / kakvoća zraka -

 

Obavljamo ispitivanja kvalitete zraka (imisija) u okolici:

 • odlagališta komunalnog otpada
 • industrijskih postrojenja
 • uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • kompostana, kafilerija
 • betonara, asfaltnih baza i šljunčara
 • prometnica
 • peradaskih, svinjogojskih i govedarskih farmi
 • i ostalih lokacija u blizini potencijalnih onečišćivaća

kao i imisijska mjerenja u sklopu utvrđivanja nultog stanja za potrebe procjene utjecaja na okoliš.

ZA POTREBE MJERENJA RASPOLAŽEMO:

 1. većim brojem instrumenata koji nam omogućuju:
    - istodobno praćenje kvalitete zraka za veći broj naših naručitelja  
    - istovremeno praćenje imisije na više pozicija jedne lokacije za istog naručitelja  
 2. potpuno opremljenom ekološkom pokretnom postajom s trenutnom dostupnošću na bilo koju lokaciju.

Za potrebe mjerenja imisija posjedujemo 15 monitora, tj više od 3 potpuna kompleta uređaja za mjerenje kakvoće zraka.

 

USLUGE:

 
 • Mjerenje imisijskih koncentracija SO2, prema metodi HRN EN 14212:2005
 • Mjerenje imisijskih koncentracija H2S, prema metodi HRN EN 14212:2005
 • Mjerenje imisijskih koncentracija NO2 i NO, prema metodi HRN EN 14211:2005
 • Mjerenje imisijskih koncentracija O3, prema metodi HRN EN 14625:2005
 • Uzorkovanje i analiza koncentracije čestica PM10
 • Uzorkovanje i analiza koncentracije amonijaka, prema metodi HRN ISO 7150-1:199
 • Uzorkovanje i analiza koncentracije fluorida, prema metodi HRN EN ISO 10304-1:1998
 • Uzorkovanje i analiza koncentracije klorida, prema metodi HRN EN ISO 10304-1:1998
 • Mjerenje imisijskih koncentracija merkaptana, prema metodi NIOSH 2542
 • Mjerenje mikrometeoroloških parametara
 • Uzorkovanje i analiza koncentracije ukupne taložne tvari (UTT) prema metodi VDI 4320 Blatt 2 / Part 2
 

 

 

REFERENCE:

MJERENJE KVALITETE ZRAKA (MJERENJE IMISIJA)

 • Grad Ploče
 • Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevec
 • Autoceste Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb
 • GKP Čakovec
 • GKP Karlovac
 • GKP Koprivnica
 • GKP Šibenik
 • Golubovečki kamenolom d.d., Novi Golubovec
 • Grad Samobor
 • Hidroelektra niskogradnja d.d., Zagreb
 • Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
 • INA rafinerija nafte, Urinj
 • Interkonzalting d.o.o., Zagreb
 • Kaming d.d., Ljubešćica
 • Karlovačka županija
 • Nauta Lamjana d.d.
 • Salonit d.d., Vranjic
 • Samoborka d.d., Samobor
 • Uljanik brodogradilište d.d., Pula

(i mnogi drugi)

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za ispitivanje kvalitete zraka - imisija. Za pitanja vezana uz ispitivanja, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

Ekološka pokretna postaja - mjerenje kakvoće zraka:

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova
emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova