headerphoto

Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

 

Obavljanje poslova zaštite na radu

kod poslodavca

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca. Za pitanja vezana uz navedenu uslugu, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

Svrha obavljanja vođenja poslova zaštite na radu (ZNR) kod poslodavca

Poslodavac navedene poslove može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom poslovnoj suradnji sa stručnjakom zaštite na radu. Ako je poslodavac ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom (ANT d.o.o.), ta je osoba dužna pisanim putem odrediti jednog stručnjaka zaštite na radu za obavljanje poslova zaštite na radu kod toga poslodavca.
Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima.
Poslodavac u skladu s općim propisom o radu, pravilnikom ili drugim aktom utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, ako ta pitanja nisu uređena ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju njega, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu.
Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova (ANT d.o.o.).

 

 

Primjenjivi standardi, zakoni i smjernice

• Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)
• Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN br. 112/14, 84/15)
• Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša i strojeva i uređaja s povećanom opasnosti (NN 114/02, 126/03)
• Pravilnik o graničnim vrijednosti izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN br. 13/09, 75/13).
• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Područje primjene

Poslodavac, uz koordinaciju od strane odgovorne osobe za provođenje zaštite na radu, dužan je implementirati slijedeće stavke i pravila koja su definirana Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14):

Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito:
1. pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada
2. pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada
3. pravila koja se odnose na radnike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim, tjelesnim i psihičkim sposobnostima
4. načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu
5. načine i postupke suradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udruga te državnih ustanova i tijela nadležnih za zaštitu na radu
6. zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu
7. ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica.
Zaštita na radu kao sustavno organizirano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije.


Opća načela prevencije

Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju sljedećih općih načela prevencije:
1. izbjegavanja rizika
2. procjenjivanja rizika
3. sprječavanja rizika na njihovom izvoru
4. prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje
5. prilagođavanja tehničkom napretku
6. zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim
7. razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša
8. davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim
9. odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika
10. besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.


Osnovna pravila zaštite na radu

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a osobito:
1. zaštitu od mehaničkih opasnosti
2. zaštitu od udara električne struje
3. sprječavanje nastanka požara i eksplozije
4. osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
5. osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora
6. osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba
7. osiguranje čistoće
8. osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka
9. osiguranje propisane rasvjete
10. zaštitu od buke i vibracija
11. zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
12. zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja
13. zaštitu od prekomjernih napora
14. zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja
15. osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.


Osnovna pravila zaštite na radu imaju prednost u primjeni u odnosu na posebna pravila zaštite na radu.


Posebna pravila zaštite na radu
Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke.
Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.


Posebna pravila zaštite na radu sadrže i prava i obveze u vezi s:
1. organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora
2. načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme
3. posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima
4. postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa
5. uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja jednoličnog rada i rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom
6. postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.
Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Obuhvat poslova zaštite na radu

Poslovi zaštite na radu obuhvaćaju najmanje slijedeće:
1) stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
2) sudjelovanje u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu, te sudjelovanje u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za provođenje strategije
3) sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika
4) unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom
5) prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca
6) suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada
7) suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija
8) sudjelovanje u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca
9) ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca.

Postupak

Postupak nadzora se obavlja na temelju Ugovora s poslodavcem ili nekog drugog pravnog akta. Prije prvog nadzora potrebno je obaviti inicijalni razgovor s poslodavcem kako bi se utvrdilo koje opasnosti se nalaze na radnim mjestima, koliko je zaposlenika, koja se tehnologija rada primjenjuje i sl. Po potrebi, na uvid se može tražiti i procjena rizika za predmetna radna mjesta. Nakon prikupljanja i analize dobivenih podataka, sastavlja se okvirni plan nadzora. Plan sastavlja ovlaštenik za provedbu nadzora zaštite na radu.

Nadzor se obavlja u pravilnim vremenskim razmacima ovisno o aktivnosti i potencijalnim kemijskim i fizikalnim štetnostima u pojedinom poduzeću. Nadzor se obavlja u prisutnosti ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu ili nekog drugog djelatnika koji je ovlašten od strane poslodavca za prisustvovanje nadzoru. Tijekom nadzora vode se bilješke koje kasnije služe kao podloga za izradu Izvještaja o provedenom nadzoru.

Prilikom prvog nadzora potrebno je u skladu s pojedinim tehnološkim procesom uočiti potencijalne opasnosti i shodno tome nedostatke, koji su uočeni. Nedostaci se utvrđuju neposrednim uvidom, te razgovorom s radnicima koji rade na pojedinim poslovima i ovlaštenikom poslodavca za ZNR.

Nadzor na lokaciji uključuje i provjeru isprava i evidencija slijedeće dokumentacije:

 • evidencije radnika osposobljenih za rad na siguran način
 • evidencije o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima
 • ozljedama na radu
 • slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su ili koji mogu izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika
 • strojevima i uređajima s povećanim opasnostima
 • o rokovima ispitivanja radne okoline
 • izvršenim pregledima ili ispitivanjima osobnih zaštitnih oprema
 • vođenju knjige nadzora iz zaštite na radu
 • godišnjeg izvješćivanja o ozljedama na radu i slučajevima profesionalnih bolesti
 • evidenciju o opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi (primjerice sastavni dio procjene opasnosti ili revizije, popis)


Predmetno područje evidencija uređeno je Pravilnikom o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (Narodne novine broj 52/84.). Spomenutim Pravilnikom određen je način vođenja, sadržaj spomenutih evidencija, način obavještavanja nadležnog inspekcijskog tijela te čuvanje istih.

 

Izvješće o nadzoru

Nakon provedenog nadzora kod poslodavca, sastavlja se pisano izvješće o provedenom nadzoru unutar kojeg se unose podaci koji uključuju datum i vrijeme nadzora, lokaciju nadzora, imena odgovarajućih djelatnika, obzervacije utvrđene na radnim mjestima, napomene vezane provođenje potrebnih mjerenja (redovnih i izvanrednih), napomene dobivene od strane djelatnika ili povjerenika, podaci o nadzoru primjene pravila zaštite na radu, evidencije dostupnosti i primjene osobnih zaštitnih sredstava, kontrola pisane evidencije vezane za vođenje zaštite na radu i dr.

Izvješće se ispunjava na za to predviđenom obrascu (Izvješće o provedenom nadzoru zaštite na radu), a naručitelju (poslodavcu) se isporučuje u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o zahtjevu naručitelja. Uz izvješće, obavezno se potpisuje i izjava o primopredaji dokumenata (Primopredaja dokumenata). Izvješće sastavlja i potpisuje ovlaštena osoba za predmetne poslove.

 

 

 

 

 

Propisi:

 • Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN br. 112/14, 84/15)
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša i strojeva i uređaja s povećanom opasnosti (NN 114/02, 126/03)
 • Pravilnik o graničnim vrijednosti izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN br. 13/09, 75/13).
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

 

 

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca. Za pitanja vezana uz navedenu uslugu, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 
   
 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014