headerphoto

 

Ovlaštenja ANT d.o.o.

Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Zavoda za unapređivanje zaštite na radu:

 

Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:

 

1.

Elaborat zaštite okoliša za postupak OPUO: Izrada dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumenatcije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš (EZO OPUO)

2.

Izrada izvješća o stanju okoliša

3.

Izrada elaborata u zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

4.

Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

5.

Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

 

   

Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu:

1.

Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2.

Osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

 

   

Rješenje za obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti sanitarne inspekcije (minimalno-tehnički uvjeti) - suglasnost Ministarstva zdravlja (Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi):

 

Od 2011. posjedujemo Akreditaciju prema normi HRN EN/ISO 17025:2007 (Hrvatska akreditacijska agencija) za Odabrana ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

 

Tvrtka ANT d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080301622, šifra djelatnosti 71.2 - tehničko ispitivanje i analiza , predmet poslovanja - djelatnosti:

 

* Poslovi zaštite na radu
* Poslovi analize emisionih koncentracija plinova, para, aerosola i dimova
* Poslovi mjerenja kakvoće zraka i drugi poslovi kako slijede: kontrola emisija izvora onečišćenja zraka, kontrola i atestiranje uređaja za smanjivanje emisije , praćenje kakvoće zraka u područnim mrežama,
* redovito praćenje iproračun emisije izvora, pripremanje i izdavanje izvješća o stanju kakvoće zraka
* Zastupanje stranih tvrtki
* Stručni poslovi zaštite okoliša
* Stručni poslovi zaštite prirode
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
* Stručni poslovi praćenja stanja okoliša (monitoring)
* Stručni poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
* Stručni poslovi izrade studija utjecaja na okoliš
* Izrada procjene opasnosti
* Osposobljavanje za rad na sigurni način
* Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
* Ispitivanje električnih instalacija i statičkog elektriciteta
* Ispitivanje mikroklimatskih parametara i toplinskog zračenja
* Ispitivanje i mjerenje buke u radnim prostorijama i okolišu
* Ispitivanje i mjerenje vibracija
* Ispitavanje kvalitetivnih i kvantitativnih svojstava osvjetljenja
* Ispitivanja i mjerenja neionizirajućih zračenja
* Analize koncentracija para otapala i ugljikovodika u radnom prostoru i okolišu
* Analize koncentracija inertnih plinova
* Analize koncentracija upaljivih i eksplozivnih plinova
* Analize koncentracija dimova i aerosola u radnom prostoru i okolišu
* Analiza koncentracija inertnih prašina kao TSP i PM10-
* Analiza koncentracija kristobalita i kvarca u radnoj atmosferi
* Analize koncentracija azbesta u radnoj sredini
* Analize koncentracija metala u radnoj sredini i okolišu
* Analize koncentracija pesticida
* Analize koncentracija policikličkih ugljikovodika i PCB
* Uzorkovanje i analize koncentracija dioksina i furana
* Uzorkovanje i identifikacija stranih mirisa u okolišu i radnoj atmosferi
* Analize plinova na brodovima u skladu s Council Cirective - 94/63/EC i NPI
* Izrada sigurnosno-tehničke dokumentacije HRN/ISO 11014
* Stručni poslovi ispitivanja efikasnosti ventilacije
* Ispitivanje i analiza štetnih tvari u medicinskim ustanovama
* Analize emisije štetnih plinova i para iz objekata za pripremu hrane
* Analize svih sigurnosnih elemenata u hotelsko ugostiteljskim objektima
* Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade ili borave
* Stručni poslovi mjerenje i zaštite od neionizirajućih zračenja
* Kontrola analitičkih uređaja, servisiranje, atestiranje i servisno umjeravanje
* Savjetovanje naručitelja u vezi zaštite na radu, zaštite okoliša i sanitarnog nadzora
* Vođenje stručnih poslova zaštite na radu i zaštite okoliša za trgovačka društva
* Vođenje stručnih poslova iz Zakona o otrovima za trgovačka društva
* Vođenje stručnih poslova iz Zakona o zaštiti od požara za trgovačka društva
* Obavljanje stručnih poslova mjerenja i ispitanja iz zaštite od požara
* tehničko ispitivanje i analiza
* iznajmljivanje strojeva i opreme
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
* uzorkovanje i analiza mikrobioloških ispitivanja štetnosti u radnoj atmosferi
* praćenje kvalitete zraka
* praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
* provjera ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
* osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka
* izrada programa zaštite okoliša i izrada izvješća o stanju okoliša
* izrada i provjera-verifikacija (revizija) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša i za potrebe onečišćavanja okoliša
* izrada akcijskih planova zaštite okoliša
* izrada sanacijskih programa i izrada procjena šteta nastalih u okolišu
* stručni poslovi zaštite okoliša
* izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada planova zaštite i spašavanja lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada vanjskih planova
* izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* stručni poslovi prostornog uređenja
* pružanje usluga u trgovini
* posredovanje u prometu nekretnina
* poslovanje nekretninama
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* usluge informacijskog društva
* promidžba (reklama i propaganda)
* djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* izrada i održavanje web stranica
* održavanje i popravak računala
* računalne i srodne djelatnosti
* računovodstveni poslovi
* umnožavanje snimljenih zapisa
* tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih rukopisa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata, tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osone potrebe i tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja
* izdavačka djelatnost
* djelatnost nakladnika
* distribucija tiska
* djelatnost javnog informiranja
* fotografske djelatnosti
* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
* audiovizualne djelatnosti
* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
* univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
* usluga s posebnom tarifom
* iznajmljivanje motornih vozila
* proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
* djelatnost vještačenja iz područja zaštite okoliša
* djelatnost vještačenja iz područja zaštite na radu
* djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
* javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
* prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* prijevoz za vlastite potrebe
* organiziranje sajmova, seminara, festivala, promocija, priredbi, zabavnih igara, revija i izložbi
* ispitivanje plinskih instalacija
* ispitivanje elektro instalacija
* ispitivanje ventilatorskih i klina uređaja
* poduka iz područja provođenja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom