headerphoto

 

Procjena ugroženosti i operativni planovi zaštite i spašavanja

– izrada procjena i planova -

Poduzeće ANT d.o.o. izrađuje Procjene ugroženosti i operativne planove zaštite i spašavanja temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/2004, 79/07, 38/09, 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 030/2014) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 067/2014) te Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 044/2014). Za pitanja vezana uz izradu procjene i planova, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

OBAVIJEST

 

02.06.2014. - Stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti zaštite i spašavanja i njegovim (NN 67/14)

Dana 18. veljače 2014. i 2. lipnja 2014. doneseni su zakonski dokumenti kojima se reguliraju obveze za sve pravne osobe koje posjeduju benzinske postaje. Radi se o Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti zaštite i spašavanja i njegovim izmjenama i dopunama (NN 30/14, 67/14).
Članak 3. Pravilnika glasi:

U članku 2. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Pravne osobe koje posjeduju benzinske postaje nisu dužne izraditi Operativni plan, ali za te postaje obvezne su izraditi procjene. Procjene su na zahtjev jedinice lokalne samouprave (općine i grada) na čijem se području postaje nalaze, dužne dostaviti za potrebe izrade Procjene i Planova koje te jedinice izrađuju temeljem odredbi ovog Pravilnika.«

 
 
 

Drugim riječima, prema spomenutom Pravilniku ste dužni izraditi dokumente pod nazivom „Procjena ugroženosti“, kojima se procjenjuje opseg mogućih nesreća zbog zapaljivosti i toksičnosti tekućih goriva i drugih tvari koje se skladište i koriste na Vašim benzinskim postajama.
Poduzeće ANT d.o.o. ima iskustvo i znanje u izradi ovakvih procjena.
Ključni dio dokumenta procjena ugroženosti je:

  • Procjena utjecaja eksplozije na stanovništvo i okoliš
  • Procjena utjecaja požara na stanovništvo i okoliš
  • Procjena utjecaja nekontroliranog ispuštanja otrovne tvari u zrak, njeno širenje i utjecaj na stanovništvo i okoliš
  • Procjena utjecaja nekontroliranog istjecanja otrovne tvari u tlo i podzemne vode, njeno širenje i utjecaj na stanovništvo i okoliš

Dokumente izrađujemo sukladno važećoj zakonskoj regulativi (Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja [NN 30/14, 67/14], Zakon o zaštiti i spašavanju [NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10], Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari [NN 044/2014] i Zakon o zaštiti okoliša [NN 080/2013]), pri čemu za procjene koristimo nove i napredne računalne modele.

Naša prednost je u preciznom modeliranju širenja opasnih tvari, koristeći najbolje dostupne modele i na taj način kvalitetnijoj procjeni dosega opasnosti. Ovakvom preciznom procjenom doseg opasnosti od opasne tvari je često manji nego što se to procjenjuje brzim i paušalnim metodama.            
Korištenjem nekoliko složenih i u svijetu prihvaćenih modela, u mogućnosti smo predvidjeti granice širenja opasne tvari i vremensko trajanje koncentracija opasne tvari u prostoru.

 

 

 

Slijede Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja [NN 30/14, 67/14], Zakon o zaštiti i spašavanju [NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10], Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari [NN 044/2014] Možete ih uskoro pročitati niže.

 
 

 

Poduzeće ANT d.o.o. izrađuje Procjene ugroženosti i operativne planove zaštite i spašavanja temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/2004, 79/07, 38/09, 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 030/2014) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 067/2014) te Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 044/2014). Za pitanja vezana uz izradu procjene i planova, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 
   
 

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014