headerphoto

 

Studije i elaborati

Izrade studija o utjecaju na okoliš (SUO) i elaborata u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu studija i elaborata potrebnih u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš. Za pitanja vezana uz izradu SUO i elaborata, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

Detaljan popis svih naših ovlasti možete naći
Popis vrsta elaborata koje smo ovlašteni izraditi, možete pogledati

 

Što je studija o utjecaju na okoliš (SUO)?

Studija o utjecaju zahvata na okoliš (SUO) je stručna podloga na temelju koje se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš.
Ona obuhvaća sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na zahvat te, po potrebi, program praćenja stanja okoliša.

 

Niže možete pročitati sve o izradi studija i elaborata.
 

Studije o utjecaju na okoliš

Izradom Studije o utjecaju na okoliš pokreće se postupak ocjenjivanja prihvatljivosti planiranog zahvata na sastavnice okoliša (tlo, zrak, vode i dr. ) te se u sklopu ocjene predlažu i potrebne mjere zaštite okoliša kako bi se eventualni negativni utjecaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru čime bi se postigla najveća moguća očuvanost okoliša. Provedba ocjenjivanja prihvatljivosti zahvata na okoliš propisana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) te Uredbom o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. 64/08).

Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš definirani su Prilogom V. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. 64/08). Prilikom vrednovanja zahvata potrebno je obratiti pažnju na slijedeće:


1. Obilježja zahvata
Obilježja zahvata moraju biti razmotrena osobito s obzirom na:

  1.1. veličinu zahvata,
1.2 kumulativni učinak s ostalim zahvatima,
1.3. korištenje prirodnih resursa,
1.4. proizvodnju otpada,
1.5. onečišćenje i smetnje prema drugima,
1.6. opasnost od nezgoda, posebice s obzirom na tvari ili tehnologije koje se koriste.
 


2. Lokacija zahvata
Osjetljivost okoliša zemljopisnih područja na koje bi zahvat mogao utjecati, moraju biti razmotrena uzimajući posebice u obzir:

  2.1. postojeći način korištenja (namjenu) zemljišta,
2.2. možebitno bogatstvo, kakvoću i sposobnost obnove prirodnih resursa promatranog područja,
2.3. sposobnost apsorpcije (prilagodbe) prirodnog okoliša, obraćajući posebnu pozornost na:
– močvarna područja,
– priobalna, krška i vodo-zaštitna područja,
– planinska i šumska područja,
– područje ekološke mreže,
– područja kategorizirana ili zaštićena prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode te prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita voda,
– područja u kojima su standardi kakvoće okoliša utvrđeni posebnim propisima prekoračeni već postojećim postrojenjima ili aktivnostima,
– gusto naseljena područja,
– područja povijesnog, kulturnog i arheološkog značaja zaštićena prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita kulturne baštine.
 

 

3. Obilježja mogućeg utjecaja zahvata:
Mogući značajni utjecaji zahvata obvezno se razmatraju u odnosu na zahtjeve iz točke 1. i 2., ovih Kriterija uzimajući posebice u obzir sljedeće:

  3.1. doseg utjecaja (zemljopisno područje i populacija koja je pod utjecajem),
3.2. prekogranična obilježja utjecaja,
3.3. snaga i složenost utjecaja,
3.4. vjerojatnost utjecaja,
3.5. trajanje, učestalost i reverzibilnost utjecaja.
 

 

U Prilogu I Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. 64/08) dan je popis zahvata za koje je obavezna procjena zahvata na okoliš. Popis zahvata iz Priloga I prikaza je u slijedećoj tablici:

 

1. 

Postrojenja za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina

2.

Postrojenja za uplinjavanje ili ukapljivanje 500 t na dan ili više ugljena ili bituminoznih stijena.

3.

Elektrane i energane snage veće od 30 MW el

4.

Nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori, uključujući demontiranje i isključenje iz pogona takvih reaktora1 (izuzevši znanstveno istraživačkih postrojenja čija ukupna snaga ne prelazi 1 kW stalnog toplinskog opterećenja)

5.

Postrojenja za preradu istrošenog nuklearnog goriva.

6.

Postrojenja za:
- proizvodnju ili obogaćivanje nuklearnog goriva
- obradu istrošenog nuklearnog goriva ili visokoradioaktivnog nuklearnog otpada
- za konačno odlaganje istrošenog nuklearnog goriva
- za konačno odlaganje nuklearnog otpada
- za skladištenje (planirani rok skladištenja duži od 10 godina) istrošenog nuklearnog goriva ili radioaktivnog otpada na lokaciji izvan mjesta proizvodnje

7. 

Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza, čelika i ferolegura

8. 

Postrojenja za proizvodnju plemenitih i obojenih metala 

9.

Kemijska postrojenja za industrijsku proizvodnju tvari koja se sastoje od funkcionalno povezanih jedinica te služe:
- za proizvodnju temeljnih organskih kemikalija
- za proizvodnju temeljnih anorganskih kemikalija
- za proizvodnju umjetnih gnojiva na bazi fosfora, dušika, kalija (jednostavna ili složena umjetna gnojiva)
- za proizvodnju temeljnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida
- za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda upotrebom kemijskih ili bioloških postupaka
- za proizvodnju eksploziva

10.

Pruge od značaja za međunarodni promet s pripadajućim građevinama i uređajima

11.

Gradnja aerodroma čija je poletno-sletna staza dužine 2.100 m ili više

12.

Gradnja autocesta i državnih cesta

13.

Luke unutarnjih voda

14.

Plovni putovi

15.

Luke otvorene za javni promet

16.

Luke posebne namjene

17.

Postrojenja za obradu opasnog otpada spaljivanjem ili kemijskim postupcima i odlagališta opasnog otpada.

18.

Postrojenja za obradu neopasnog i komunalnog otpada spaljivanjem ili kemijskim postupcima

19.

Županijski i regionalni centri za gospodarenje otpadom

20.

Crpljenje podzemnih voda, osim vodoopskrbnih sustava, ili projekti za umjetno dopunjavanje podzemnih voda kapaciteta 10.000.000 m³ godišnje ili više.

21.

Sustavi za prijenos vodnih resursa između porječja namijenjeni sprečavanju mogućeg manjka vode, pri čemu količina prebačene vode prelazi 100.000.000 m³ godišnje

22.

Melioracijski sustavi površine 5.000 ha i veće, a u Jadranskom slivnom području 500 ha i veće

23.

Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju i akumulaciji vode, pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 1.000.000 m³.

24.

Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i većeg s pripadajućim sustavom odvodnje

25.

Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i naftnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno-
-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom

26.

Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta: 20.000 komada ili više u proizvodnom ciklusu

27.

Građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta većeg od:
- 3.000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)
- 900 mjesta za krmače

28.  

Građevine za intenzivni uzgoj stoke i ostalih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla

29.

Industrijska postrojenja za proizvodnju celuloze i pulpe iz drvne mase ili sličnih vlaknastih materijala.

30.

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona kapaciteta 100 t na dan ili više 

31.

Eksploatacija mineralnih sirovina:
- energetske mineralne sirovine – ugljen, nafta i plin (crpljenje, oplemenjivanje to jest odstranjivanje nečistoća i vode, transport kada je u vezi s eksploatacijskim poljem i skladištenje u geološkim strukturama)
- mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihovi spojevi
- nemetalne mineralne sirovine – grafit, sumpor, magnezit, fluorit, barit, azbest, tinjac, fosfat, gips, kalcit, kreda, bentonitna glina, kremen, kremeni pijesak, kaolin, keramička i vatrostalna glina, feldspat, talk, tuf, sirovine za proizvodnju cementa i vapna, te karbonatne i silikatne sirovine za industrijsku preradu
- arhitektonsko – građevni kamen
- sve vrste soli i solnih voda
- mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu dobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe
- tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te ciglarska glina

32.

Eksploatacija šljunka i pijeska iz obnovljivih izvora, osim kod tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i drugih voda

33.

Eksploatacija mineralne i termalne vode koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za piće

34.

Dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 220 kV i više

35.

Građevine namijenjene skladištenju:
- naftni terminali i terminali ukapljenog prirodnog plina
- podzemna skladišta prirodnog plina
- skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata kao samostalne građevine kapaciteta 50.000 t i više
- skladišta ukapljenog naftnog plina kao samostalne građevine kapaciteta 10 000 t i više
- skladišta kemijskih proizvoda kao samostalne građevine kapaciteta 50 000 t i više

36.

Morska uzgajališta:
- uzgajališta ribe u zaštićenom obalnom području mora (ZOP)

37.

Slatkovodni ribnjaci:
- za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i veće
- za ciprinide površine ribnjaka 100 ha i veće

38.

Igrališta za golf s pripadajućim građevinama

39.

Svaka izmjena zahvata ili rekonstrukcija građevina s ovog Popisa

40.

Svi ostali zahvati za koje je potrebno ishoditi objedinjene uvjete zaštite okoliša.

 

_______
1 Nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori prestaju biti takva postrojenja nakon što se cjelokupno nuklearno gorivo i drugi radioaktivno onečišćeni dijelovi opreme trajno odstrane s lokacije postrojenja.

 

 

Elaborati zaštite okoliša

 

Određeni zahvati primarno ne zahtjevaju izradu Studije utjecaja na okoliš već se provodi ocjena o provedbi procjene utjecaja zahvata na okoliš u obliku Elaborata zaštite okoliša. Za jednu skupinu zahvata nadležno je Ministarstvo Republike Hrvatske (Prilog II Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. 64/08)), a za drugu nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno gradu Zagrebu (Prilog III ranije citirane Uredbe (NN br. 64/08)).

 

POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO MINISTARSTVO

 

ZAHVAT

Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Gospodarenje vodama namijenjenih poljoprivredi, uključujući navodnjavanje i odvodnju pri čemu je površina navodnjavanja 1000 ha i više, a u Jadranskom slivnom području 200 ha ili više
 2. Građevine za intenzivan uzgoj svinja kapaciteta većeg od:
  – 1.000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)
  – 500 mjesta za krmače
 3. Morska uzgajališta:
  - uzgajališta ribe izvan ZOP-a, a do udaljenosti od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od od 700 t
  - uzgajališta ribe izvan ZOP-a, a koja su udaljena od obale otoka ili kopna više od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od 3500 t
 4. Uzgajališta školjkaša u ZOP-u godišnje proizvodnje veće od 400 t

Energetika (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Postrojenja za proizvodnju električne energije, pare i vruće vode snage veće od 1 MWel uz korištenje:
  - Fosilnih i krutih goriva
  - Obnovljivih izvora energije (voda, sunce, vjetar, biomasa, bioplin, geotermalna energija, valovi, plima i oseka i dr.)
 2. Cjevovodi za prijenos nafte, plina, pare i vruće vode duljine 5 km i više
 3. Površinska skladišta prirodnog plina i drugih fosilnih goriva kapaciteta 5.000 m³ i više
 4. Podzemna skladišta zapaljivih plinova kapaciteta 5.000 m³ i više
 5. Industrijsko briketiranje ugljena i lignita
 6. Proizvodnja biogoriva kapaciteta 10.000 t/god i više

Proizvodnja i obrada metala (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Postrojenja za preradu metala kapaciteta prerade 500 kg/h sirovog materijala:
  - Tople valjaonice (postrojenja za vruće valjanje)
  - Kovačnice s jednim ili više čekića
  - Postrojenje za nanošenje taljenih metalnih premaza
 2. Ljevaonice metala
 3. Postrojenje za taljenje obojenih metala i izradu legura izuzev plemenitih metala
 4. Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektrolizom ili drugim kemijskim postupcima
 5. Postrojenja za proizvodnju motornih vozila (proizvodnja, sklapanje, proizvodnja motora)
 6. Brodogradilišta
 7. Postrojenja za gradnju i popravak zrakoplova
 8. Postrojenje za proizvodnju željezničke opreme
 9. Postrojenja za oblikovanje metala pomoću eksploziva
 10. Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i kalupljenje metalnih ruda

Industrijska prerada mineralnih sirovina (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Postrojenja za suhu destilaciju ugljena
 2. Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i vapna
 3. Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobiva preradom starog stakla
 4. Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana
 5. Proizvodnja keramike i opekarskih proizvoda

Kemijska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Obrada (prerada) kemijskih poluproizvoda i proizvodnja kemikalija kapaciteta 10.000 t/god ili više
 2. Proizvodnja:
  - Pesticida
  - Farmaceutskih proizvoda
  - Boja i lakova
  - Peroksida

Prehrambena industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Postrojenja za proizvodnju i preradu ulja i masti biljnog ili životinjskog podrijetla
 2. Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan
 3. Postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 1 t/dan
 4. Postrojenja za proizvodnju slada i kvasca
 5. Postrojenja za proizvodnju slatkiša i sirupa kapaciteta 5 t/god
 6. Postrojenja za proizvodnju industrijskog škroba
 7. Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna i ribljeg ulja
 8. Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera
 9. Postrojenja za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića kapaciteta 2.000.000 l/god. i većeg
 10. Postrojenje za proizvodnju duhanskih proizvoda

Tekstilna, kožna, drvna i papirna industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Postrojenja za proizvodnju papira, kartona i ljepenke
 2. Postrojenja za prethodnu obradu tekstilnih vlakana
 3. Postrojenja za proizvodnju i obradu celuloze
 4. Postrojenja za obradu i preradu kože i krzna

Gumarska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. - Trgovački, poslovni i prodajni centri građevinske bruto površine 10 000 m2 i više
  - Sportski i rekreacijski centri površine 5 ha ili više
 2. Postrojenja za željeznički promet, željeznički terminali, posebno za kombinirani utovar i istovar tereta
 3. Uzletišta
 4. Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju ili akumulaciji vode
 5. Cjevovodi za prijenos nafte i plina duljine 5 km ili više
 6. Međugradski i međunarodni akvadukti
 7. Vodoopskrbni sustavi kapaciteta većeg od 500 l/sek, crpljenje podzemnih voda – osim vodoopskrbnih sustava ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda
 8. Građevine za prijenos vode između porječja (riječnih slivova)
 9. Obalni radovi (nasipi, lukobrani, molovi i druge konstrukcije na moru) i svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna

Ostali projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Postrojenja za obradu otpadnih voda izlaznog kapaciteta 10.000 ES i većeg s pripadajućim sustavom odvodnje
 2. Izvorišta u funkciji punionice vode
 3. Postrojenja i uređaji za testiranje motora, turbina i reaktora
 4. Postrojenja za uništavanje eksplozivnih tvari
 5. Postrojenja za proizvodnju umjetnih mineralnih vlakana
 6. Kafilerije (obrada životinjskih trupala i otpada životinjskog podrijetla)
 7. Postrojenja za zbrinjavanje otpada
  - Biološka obrada
  - Kemijska obrada
  - Odlaganje
  Termička obrada
 8. Postrojenja za obradu i zbrinjavanje starog željeza, uključujući stara vozila
 9. Asfaltne baze nazivnog kapaciteta 100 t/sat i većeg
 10. Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i većeg

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Turističke zone površine 5 ha ili više

Sva postojeća postrojenja i uređaji za koje je potrebno ishoditi objedinjene uvjete zaštite okoliša

Svaka izmjena zahvata ili rekonstrukcija građevina s ovog Popisa

 

 

POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO U ŽUPANIJI, ODNOSNO U GRADU ZAGREBU

 

ZAHVAT

Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Obnavljanje ruralnih područja površine 10 ha ili više
 2. Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha ili više
 3. Početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha ili više
 4. Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha ili više
 5. Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 5.000 komada ili više u proizvodnom ciklusu
 6. Građevine za intenzivan uzgoj stoke i drugih životinja kapaciteta većeg od 200 uvjetnih grla
 7. Slatkovodni ribnjaci:
  - Za salmonide godišnje proizvodnje veće od 5 t
  - Za ciprinide površine ribnjaka 50 ha i više

Kemijska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Skladišta nafte, petrokemijskih i kemijskih proizvoda kapaciteta 10.000 t i više

Prehrambena industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Klaonice dnevnog kapaciteta 100 uvjetnih grla i veće

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Industrijski kompleksi površine 5 ha ili više
 2. Parkirališta kao samostalni zahvati površine 2 ha ili više
 3. Županijske i lokalne ceste duljine 5 km ili više
 4. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale
 5. Tramvajske pruge, ulične i podzemne željeznice, viseće i druge željeznice koje se upotrebljavaju za prijevoz putnika:
  – gradske – duljine 10 km ili više
  – prigradske – duljine 15 km ili više

Ostali projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Trkaće staze i staze za ispitivanje motornih vozila površine 1 ha ili više
 2. Groblja površine 10 ha ili više

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I.)

 1. Skijaške staze, liftovi i žičare i slične konstrukcije s pratećim građevinama površine 1 ha ili više i/ili visine konstrukcije 15 m
 2. Zabavni parkovi površine 5 ha ili više

Svaka izmjena zahvata ili rekonstrukcija građevina s ovog Popisa.

 

 

Ukoliko se procijeni da je za planirani zahvat potrebno izraditi Studiju o utjecaju na okoliš, ona mora sadržavati slijedeće podatke:

1. Opis zahvata:
– opis fizičkih obilježja cjelokupnog zahvata i drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata (primjerice: potreba za korištenjem zemljišta tijekom građenja i/ili korištenja zahvata, druge potrebe vezano za opskrbu energijom i sirovinama, ostali bitni podaci)
– opis glavnih obilježja tehnoloških procesa,
– popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces,
– popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš,
– idejnu skicu ili idejno rješenje koje sadrži tekstualno obrazloženje i grafički prikaz zahvata.

2. Varijantna rješenja zahvata:
– sažeti opis razmatranih varijantnih rješenja zahvata s obzirom na njihove utjecaje na okoliš,
– obrazloženje razloga odabira određene varijante zahvata.

3. Podatke i opis lokacije zahvata i podatke o okolišu:
– ovjereni izvodi iz odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije (u tekstualnom i grafičkom obliku),
– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima,
– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom u odnosu na zaštićena i područja ekološke mreže
– opis postojećeg stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj, uključujući posebice stanovništvo, životinjski i biljni svijet, tlo, vodu, zrak, klimatske faktore, materijalna dobra, koji obuhvaćaju graditeljsko i arheološko nasljeđe, te krajolik,
– analiza odnosa zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima te prema zaštićenim i područjima ekološke mreže,
– prikupljeni podaci i provedena mjerenja na lokaciji zahvata,
– opis okoliša lokacije zahvata za varijantu »ne činiti ništa« (u slučajevima kada se zahvatom poboljšava stanje okoliša ili smanjuju postojeći negativni trendovi u okolišu).
Podaci iz alineje 2. i 3. ove točke moraju se dati na geokodiranim i ortofoto podlogama.

4. Opis utjecaja zahvata na okoliš, tijekom građenja i/ili korištenja zahvata, koji uključuje posebice:
– utjecaje na stanovništvo, životinjski i biljni svijet, tlo, vodu, zrak, klimatske faktore, materijalna dobra, koji obuhvaćaju graditeljsko i arheološko nasljeđe i krajolik te utjecaje među njima i u vezi sa zahvatom,
– utjecaje od buke, vibracije, svjetlosti, topline, radijacije i slično
– izravne, neizravne, sekundarne, kumulativne, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne, trajne, privremene, pozitivne i negativne utjecaje,
– opis potreba za prirodnim resursima,
– opis možebitnih značajnih prekograničnih utjecaja,
– opis mogućih umanjenih prirodnih vrijednosti (gubitaka) okoliša u odnosu na moguće koristi za društvo i okoliš,
– kratki opis metoda predviđanja utjecaja koje su korištene u izradi studije.
Podaci iz ove točke koji se odnose na opis utjecaja moraju se dati na temelju korištenja odgovarajućih stručno – znanstveno utemeljenih modela, drugih modela koji su prihvaćeni u općoj metodologiji procjene utjecaja na okoliš te kombiniranom primjenom modela.

5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, tijekom građenja i/ili korištenja zahvata:
– opis predloženih mjera zaštite okoliša za sprječavanje, ograničavanje ili ublažavanje negativnih utjecaja zahvata na okoliš,
– prijedlog programa praćenja stanja okoliša
– prijedlog plana provedbe mjera zaštite okoliša
– prijedlog plana provedbe praćenja stanja okoliša
– prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš.

6. Sažetak studije:
– izvadak samo bitnih podataka iz točaka od 1. do 5. obveznog sadržaja studije i zaključke tih točaka (u pravilu sažetak studije ima 10 do 20 stranica)
– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima te u odnosu na zaštićena i područja ekološke mreže.

7. Naznaku bilo kakvih poteškoća
Poteškoćama u smislu ove točke podrazumijevaju se osobito: tehnički nedostaci, pomanjkanja znanja ili iskustva, nedostaci podatka i slično, s kojima su se nositelj zahvata ili ovlaštenik, odnosno projektant suočili prilikom prikupljanja potrebnih podataka ili izrade studije odnosno projekta.

8. Popis literature
Popis literature korištene za potrebe izrade studije.

9. Popis propisa
Popis propisa koji se odnose na zahvat i primijenjeni su u studiji.

10. Ostale podatke i informacije
Podaci i informacije koje nositelj zahvata, ovlaštenik i projektant smatraju potrebnim navesti u studiji – primjerice: opis odnosa nositelja zahvata s javnošću prije izrade studije, procjena troškova mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša u odnosu na njihov udio u troškovima građenja i korištenja zahvata i dr.
Sastavni dio studije je ne-tehnički sažetak studije i to:
– sažetak točaka od 1. do 5. obveznog sadržaja studije u tekstualnom i grafičkom obliku, sačinjen na način da sadržajno bude razumljiv javnosti – primjerice: izbjegavati tehničke izraze, detaljne podatke, znanstvena objašnjenja i slično.
– sažetak, u pravilu, ima 10 do 20 stranica,
– sažetak se daje kao privitak studiji u obliku posebnog elaborata.

 

Po završetku Studije, ista se dostavlja nadležnom Ministarstvu na uvid i evetualnu reviziju, a za što je potrebno izraditi Zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i na elektromagnetskom mediju, a obavezno sadrži slijedeće:


1. podatke o nositelju zahvata:
– za pravnu i fizičku osobu obrtnika naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-mail adresu – ukoliko postoji;
– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu; broj telefona i adresa elektroničke pošte – ukoliko postoji.
Podaci iz ove točke potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika te preslikom osobne iskaznice za fizičku osobu građanina;

2. podatke o lokaciji i zahvatu:
– za lokaciju naziv JLP(R)S gdje se nalazi lokacija zahvata, uključujući podatke o katastarskoj općini,
– za zahvat točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe (NN br. 64/08);

3. podatke o usklađenosti zahvata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom što dokazuje odgovarajućom potvrdom, uvjerenjem i sl. tijela nadležnog prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje;

4. podatke o ovlašteniku, što dokazuje preslikom suglasnosti, koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva, za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – za izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i studiju o prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu;

5. odgovarajući akt izdan u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za prirodu – prethodne ocjene: potvrdu o prihvatljivosti zahvata, odnosno mišljenje o obvezi provedbe postupka glavne ocjene izdano od tijela nadležnog za zaštitu prirode prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode;

6. studiju o utjecaju zahvata na okoliš;

7. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

 

Studiju ocjenjuje komisija čiji sastav definira nadležno Ministarstvo. Osim komisiji, Studija se daje i na javni uvid kako bi bila dostupna nevladninim Udrugama, građanima vezanim za planirani zahvat i sl. Po završetku ocjene studije, izdaje se potvrda o prihvatljivosti planiranog zahvata na okoliš te se na temelju nje može zatražiti izdavanje lokacijske ili neke druge dozvole potrebne za izgrdanju i početak rada Zahvata.

 

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu studija i elaborata potrebnih u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš. Za pitanja vezana uz izradu SUO i elaborata, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014