headerphoto

 

Ispitivanje ukupne taložne tvari

– UTT -

Tvrtka ANT d.o.o. akreditirana je i ovlaštena za određivanje (ispitivanje) ukupne taložne tvari (UTT) u zraku okoliša temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Pravilnika o praćenju kvalitete zraka i Uredbe o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak. Za pitanja vezana uz ispitivanja koja Vam nudimo u okviru naših ovlasti, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

Detaljan popis svih naših metoda ispitivanja kakvoće zraka, možete naći

 

 

Ukupna taložna tvar (UTT)

Ukupna taložna tvar (UTT) sukladno Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN br. 3/13) predstavlja jedan od parametara za ocjenu kvalitete zraka u okolišu.
UTT predstavlja ukupnu masu onečišćujućih tvari koja se prenosi iz zraka na površine (tlo, vegetaciju, vode, građevine i drugo) po površini kroz određeno razdoblje.
Metoda određivanja ukupne taložne tvari odnosi se na pasivno sakupljanje čestica (taloženje) iz zraka u propisane sakupljače uzorka. Vrijeme uzorkovanja traje u prosjeku 30 dana nakon čega se uzorci transportiraju u laboratorij gdje se gravimetrijskom metodom određuje količina istaložene tvari u uzorku. Iz podataka o masi istaložene tvari, razdoblju uzorkovanja te o dimenzijama sakupljača, dobije se podatak o koncentraciji ukupne taložne tvari u zraku u jedinici miligram po metru kvadratnom i danu (mg/m2d). Granične vrijednosti ukupne taložne tvari definirane su Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 117/12) a iznose 350 mg/m2d.

 
 

U sklopu određivanja ukupne taložne tvari, određuju se i koncentracije metala u UTT-u, što se prvenstveno odnosi na slijedeće metale: olovo (Pb), kadmij (Cd), arsen (As), nikal (Ni), živa (Hg), talij (Tl) i drugi. Koncentracije navedenih spojeva iskazane su u mikrogramima po metru kvadratnom i danu (µg/m2d), a granične vrijednosti u zraku definirane su ranije spomenutom Uredbom (NN br. 117/12).

Određivanje ukupne taložne tvari određuje se u slijedećim okolnostima:

 • pri mjerenju koje se provodi na rubnim dijelovima određenih industrijskih pogona (kamenolomi, asfaltne baze, šljunčare, brodogradilišta, pogoni za obradu i proizvodnju metala, cementare i dr.)
 • pri mjerenju koje se provodi u naseljima koja su smještena uz određene industrijske pogone
 • pri mjerenju koje se provodi u naseljenim urbanim i prometnim područjima (uz ceste)
 • pri mjerenju koje se provodi u nenaseljenim, ruralnim i slabo/ne prometnim područjima (kao ocjena nultog stanja kvalitete zraka)

Tvrtka ANT d.o.o. uspješno je akreditirala metodu za određivanje ukupne taložne tvari prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, a analize metala u UTT-u osigurane su od strane ovlaštenog laboratorija koji je također usvojio standarde sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Primijenjeni propisi:
Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13)
Zakon o zaštiti zraka (130/11, 47/14)
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN br. 3/13)
Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 117/12)

 

 

OVLAST / RJEŠENJE (DOZVOLA)

Određivanje ukupne taložne tvari za Grad Ploče, listopad-studeni 2014.godina
Pristup mjernom mjestu UTT

 

 

REFERENCE:

MJERENJE KVALITETE ZRAKA (MJERENJE IMISIJA) - UTT (Ukupna taložna tvar)

 • Grad Ploče
 • NEXE Grupa d.d.
 • Golubovečki kamenolomi d.o.o., Novi Golubovec
 • Kamenolom Gorjak nd.o.o., Krapina
 • Čakom d.o.o., Čakovec
 • Kaming d.d., Ljubešćica
 • Samoborka d.d., Samobor
 • Osijek Koteks d.d.
 • Adria Steel d.o.o. (Adria Steel Ltd.)
 • GTM Gavan d.o.o., Ogulin
 • Somar d.o.o., Zadar
 • Uljanik brodogradilište d.d., Pula

(i mnogi drugi)

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za ispitivanje kvalitete zraka - imisija. Za pitanja vezana uz ispitivanja, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

 
   
 

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014