headerphoto

 

Elaborat zaštite okoliša

za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

 

Izrađujemo Elaborate zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (EZO OPUO).

Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu predmetnih Elaborata.

 

Za pitanja vezana uz Elaborate, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

Detaljan popis svih naših ovlaštenja možete naći ovdje, a popis tipova elaborata koje izrađujemo možete pogledati ovdje.

 

 

Što je Elaborat zaštite okoliša (EZO OPUO)?

Za pojedini zahvat mora se utvrditi je li isti prihvatljiv za okoliš. Navedeno se utvrđuje u postupku koji se naziva ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) odnosno procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO). Za manje zahvate ocjenjuje je li procjena utjecaja na okoliš potrebna (OPUO) dok se za veće zahvate mora provoditi procjena utjecaja na okoliš (PUO).

Za postupak OPUO mora se izraditi Elaborat zaštite okoliša kao stručni dokument temeljem kojeg će nadležno tijelo ocijeniti je li zahvat prihvatljiv za okoliš.

Elaborat zaštite okoliša sadrži sljedeća poglavlja:

  1. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata
  2. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata
  3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš
  4. Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša
  5. Izvori podataka.
 

 

Elaborati zaštite okoliša

Zahvati za koje je potrebno provoditi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) a time i izraditi elaborat zaštite okoliša (EZO) navedeni su u prilogu II. i prilogu III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17):

PRILOG II. POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO MINISTARSTVO

1.

Poljoprivreda i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I.)

1.1.

Gospodarenje vodama namijenjeno poljoprivredi, uključujući navodnjavanje i odvodnju pri čemu je površina navodnjavanja 2.000 ha i veća, a u Jadranskom slivnom području 300 ha i veće

1.2.

Građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta više od:
− 1.000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)
− 500 mjesta za krmače

1.3.

Morska uzgajališta:
− uzgajališta bijele ribe u zaštićenom obalnom području mora (ZOP) godišnje proizvodnje manje od 100 t
– uzgajališta ribe izvan zaštićenog obalnog područja (ZOP) godišnje proizvodnje veće od 100 t

1.4.

Slatkovodni ribnjaci:
− za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i više
− za ciprinide površine ribnjaka 100 ha i veće

2.

Energetika (osim zahvata u Prilogu I.)

2.1.

Postrojenja za proizvodnju električne energije, pare i vruće vode snage veće od 10 MW uz korištenje:
− fosilnih i krutih goriva
− obnovljivih izvora energije (osim vode, sunca i vjetra)

2.2.

Hidroelektrane

2.3.

Vjetroelektrane

2.4.

Sunčane elektrane kao samostojeći objekti

2.5.

Cjevovodi za prijenos:
– nafte i naftnih derivata, plina (visokotlačni plinovodi) i kemikalija
– pare i vruće vode duljine 10 km i više

2.6.

Prijenos električne energije vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže

2.7.

Površinska skladišta prirodnog plina i drugih fosilnih goriva kapaciteta 5.000 m³ i više

2.8.

Podzemna skladišta zapaljivih plinova kapaciteta 5.000 m³ i više

2.9.

Industrijsko briketiranje ugljena i lignita

2.10.

Proizvodnja biogoriva kapaciteta 20.000 t/god i više

2.11.

Postrojenje za hvatanje plinova u svrhu trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama

3.

Proizvodnja i obrada metala (osim zahvata u Prilogu I.)

3.1.

Postrojenja za preradu metala kapaciteta prerade 500 kg/h sirovog materijala:
− tople valjaonice (postrojenja za vruće valjanje)
− kovačnice s jednim ili više čekića
− postrojenje za nanošenje taljenih metalnih premaza

3.2.

Ljevaonice metala

3.3.

Postrojenja za taljenje obojenih metala i izradu legura izuzev plemenitih metala

3.4.

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektrolizom ili drugim kemijskim postupcima

3.5.

Postrojenja za proizvodnju motornih vozila (proizvodnja, sklapanje, proizvodnja motora)

3.6.

Brodogradilišta

3.7.

Postrojenja za gradnju i popravak zrakoplova

3.8.

Postrojenja za proizvodnju željezničke opreme

3.9.

Postrojenja za oblikovanje metala pomoću eksploziva

3.10.

Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i kalupljenje metalnih ruda

4.

Industrijska prerada mineralnih sirovina (osim zahvata u Prilogu I.)

4.1.

Postrojenja za suhu destilaciju ugljena

4.2.

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i vapna

4.3.

Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobiva preradom starog stakla

4.4.

Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana

4.5.

Proizvodnja keramike i opekarskih proizvoda

5.

Kemijska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

5.1.

Obrada (prerada) kemijskih poluproizvoda i proizvodnja kemikalija kapaciteta 10.000 t/god i više

5.2.

Proizvodnja:
− pesticida
− farmaceutskih proizvoda
– elastomera
− boja i lakova
− peroksida

5.3.

Skladišta nafte, petrokemijskih i kemijskih proizvoda kapaciteta 10.000 t i više

6.

Prehrambena industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

6.1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu ulja i masti biljnog ili životinjskog podrijetla

6.2.

Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više

6.3.

Postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 1 t/dan i više

6.4.

Postrojenja za proizvodnju piva i priprava napitaka vrenjem slada

6.5.

Postrojenja za proizvodnju kvasca

6.6.

Postrojenja za proizvodnju konditorskih proizvoda i sirupa kapaciteta 5 t/god i više

6.7.

Postrojenja za proizvodnju industrijskog škroba

6.8.

Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna i ribljeg ulja

6.9.

Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera

6.10.

Postrojenja za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i punionice vode kapaciteta 2.000.000 l/god i više

6.11.

Postrojenja za proizvodnju duhanskih proizvoda

7.

Tekstilna, kožna, drvna i papirna industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

7.1.

Postrojenja za proizvodnju papira, kartona i ljepenke

7.2.

Postrojenja za prethodnu obradu i bojenje tekstilnih vlakana

7.3.

Postrojenja za proizvodnju i obradu celuloze

7.4.

Postrojenja za obradu i preradu kože i krzna

8.

Gumarska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

8.1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka

9.

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

9.1.

Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)

9.2.

Trgovački i prodajni centri građevinske bruto površine 50.000 m2 i više

9.3.

Sportski i rekreacijski centri površine 5 ha i više

9.4.

Industrijske zone površine 5 ha i više

9.5.

Željezničke pruge (osim gradskih i prigradskih) i željeznički terminali za kombinirani utovar i istovar tereta

9.6.

Aerodromi čija je uzletno-sletna staza duljine do 2.100 m

9.7.

Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju ili akumulaciji vode pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 1.000.000 m3

9.8.

Međugradski i međunarodni akvadukti

9.9.

Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda

9.10.

Građevine za prijenos vode između porječja (riječnih slivova)

9.11.

Morske luke s više od 100 vezova

9.12.

Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više

10.

Ostali zahvati (osim zahvata u Prilogu I.)

10.1.

Eksploatacija šljunka i građevnog pijeska iz obnovljivih izvora

10.2.

Eksploatacija mineralne i termalne vode koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe

10.3.

Eksploatacija mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe

10.4.

Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje

10.5.

Postrojenja i uređaji za testiranje motora, turbina i reaktora

10.6.

Postrojenja za uništavanje eksplozivnih tvari

10.7.

Postrojenja za proizvodnju umjetnih mineralnih vlakana

10.8.

Svi planirani zahvati iz područja gospodarenja otpadom za koje je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu prema posebnom propisu

10.9.

Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju

10.10.

Skladišta otpadnog željeza koja nisu obuhvaćena točkom 10.8.

10.11.

Skladišta otpadnih vozila koja nisu obuhvaćena točkom 10.8.

10.12.

Istražne i druge duboke bušotine izuzev bušotina koje služe za ispitivanje stabilnosti tla/geotehničke istražne bušotine

11.

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I.)

11.1.

Turističke zone površine 15 ha i veće izvan granica građevinskog područja naselja

12.

Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

13.

Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

14.

Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishođena okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

15.

Zahvati iz Priloga I. namijenjeni isključivo ili uglavnom razvoju ili ispitivanju novih metoda ili proizvoda, a koji se ne koriste više od dvije godine

 

PRILOG III. POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO U ŽUPANIJI, ODNOSNO U GRADU ZAGREBU

1.

Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

1.1.

Obnavljanje ruralnih područja površine 10 ha i veće

1.2.

Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće

1.3.

Početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha i veće

1.4.

Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i veće

1.5.

Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 20.000 komada i više u proizvodnom ciklusu

1.6.

Građevine za intenzivan uzgoj stoke i drugih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla (što ne uključuje građevine za uzgoj svinja i peradi)

1.7.

Slatkovodni ribnjaci:
− za salmonide godišnje proizvodnje veće od 5 t
− za ciprinide površine ribnjaka 50 ha i veće

2.

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

2.1.

Parkirališta kao samostalni zahvati površine 2 ha i veće

2.2.

Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale

2.3.

Tramvajske pruge, nadzemne i podzemne željeznice, viseće i druge željeznice koje se upotrebljavaju za prijevoz putnika:
– gradske – duljine 10 km i više
– prigradske – duljine 15 km i više

3.

Ostali zahvati (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

3.1.

Asfaltne baze nazivnog kapaciteta 100 t/sat i više

3.2.

Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i više

3.3.

Trkaće staze za motorna vozila i staze za ispitivanje motornih vozila površine 1 ha i veće

3.4.

Svako namjerno potapanje pomorskog objekta (plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta) s ciljem daljnjeg korištenja, a nije rezultat pomorske nesreće

3.5.

Klaonice dnevnog kapaciteta 50 uvjetnih grla i više

4.

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

4.1.

Skijaške staze, liftovi i žičare i slične konstrukcije s pratećim građevinama površine 1 ha i veće

4.2.

Tematski parkovi površine 5 ha i veće

4.3.

Kampovi i kamp odmorišta površine 2 ha i veće

5.

Izmjena zahvata s ovoga Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

6.

Za ostale zahvate navedene u Prilogu II. i III., koji ne dosižu kriterije utvrđene u tim prilozima, a koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem uzimajući u obzir kriterije iz Priloga V. ove Uredbe, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

 

 

Izrađujemo Elaborate zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (EZO OPUO).

Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu predmetnih Elaborata.

Za pitanja vezana uz Elaborate, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

     
 

 

aštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014