headerphoto

(Ostale fotografije instrumenta FT/IR DX4000 i cetrifikata nalaze se ovdje)

 

FT/IR i popis spojeva

Pružamo uslugu ispitivanja pojedinih spojeva u okolišnom zraku i tehnološkim procesima metodom FT/IR (Fourier-transform infrared spectroscopy) na preko 250 spojeva automatskim uređajem GASMET DX4000.

Posjedujemo vrhunski instrument koji nudi mogućnost mjerenja velikog broja spojeva u radnoj i životinoj okolini.

Većina drugih instrumenata za mjerenje emisija koriste kemijske ćelije i slične metode i limitirani su na odeđeni broj spojeva (Uobičajeno 4-7). Suprotno tome, naš instrument svojom FT/IR tehnologijom (Fourier transform infrared spectroscopy) omogućuje mjerenje cca 150 različitih spojeva koliko ih trenutno imamo u bazi podataka. Neki od njih dani su u popisu. U slučaju potrebe mjerenja spojeva koji nisu na popisu, slobodno nam se obratite.

 

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

LIST 1 (eng.)

1.  Hydrocarbons
1.1          Alkanes
methane    
ethane
propane
butane
pentane (n-pentane)
hexane
octane
isobutane
isopentane
2-methyl pentane
3-methyl pentane

 

POPIS 1 (hrv.)

1.  Ugljikovodici / hidrokarbonati
1.1.        Alkani
metan
etan
propan
butan
pentan (n-pentan)
heksan
oktan
izobutan
izopentan
2-metil pentan
3-metil pentan

1.2          Alkenes

ethene (ethylene)
propene (propylene)
1-butene (butylene)
1-pentene
2-pentene
isobutene (isobutylene)
cis-2-butene
trans-2-butene
1,3-butadiene
2-methyl 2-butene
2-methyl 1-pentene
2-methyl 2-pentene
4-methyl 2-pentene

 

1.2          Alkeni 

eten (etilen)
propen (propilen)
1-buten (butilen)
1-penten
2-penten
isobuten (isobutilen)
cis-2-buten
trans-2-buten
1,3-butadien
2-methyl 2-buten
2-methyl 1-penten
2-methyl 2-penten
4-methyl 2-penten

1.3          Alkynes

acetylene

 

1.3          Alkini 

acetilen

1.4          Cyclic Hydrocarbons

cyclopentene
cyclohexane
cyclohexene
benzene
toluene
ethyl benzene
styrene
o-xylene
m-xylene
p-xylene
mesitylene
-pinene-a
-pinene-b
3-careneD

 

1.4          Ciklički ugljikovodici 

ciklopenten
cikloheksan
cikloheksen
benzen
toluen
etil benzen
stiren
o-ksilen
m-ksilen
p-ksilen
1,3,5-trimetilbenzen (mezitilen)
-pinen-a
-pinen-b
3-karenD

2          Organic Compounds

2.1          Acids and Derivatives

formic acid
acetic acid
propionic acid
acrylic acid
methyl formate (formic acid, methyl ester)
methyl acetate (acetic acid, methyl ester)
ethyl acetate (acetic acid, ethyl ester)
vinyl acetate (acetic acid, vinyl ester)
butyl acetate (acetic acid, butyl ester)
methyl acrylate (acrylic acid, methyl ester)
methyl methacrylate (methyl acrylic acid, methyl ester)

 

2          Organski spojevi 

2.1          Karboksilne kiseline i derivati 

metanska kiselina (mravlja kiselina)
etanska kiselina (octena kiselina)
propanska kiselina (propionska kiselina)
akrilna kiselina
metil-metanoat
metil-acetat
etil-acetat
vinil-acetat
butil-acetat
metil-akrilat
metil-metakrilat

2.2          Aldehydes

formaldehyde
acetaldehyde
propionaldehyde
acrolein

 

2.2          Aldehidi 

metanal (formaldehid)
etanal (acetaldehid)
propanal (propionaldehid)
propenal (akrolein)

2.3          Ketones

acetone
2-butanone (methyl ethyl ketone)
methyl vinyl ketone
methyl isobutyl ketone

 

2.3          Ketoni 

aceton
2-butanon (metil etil keton)
metil-vinil keton
Metil-izobutil keton

2.4          Alcohols

methanol
ethanol
isopropanol
isobutanol
pinacolyl alcohol (3,3-dimethyl-2-butanol)

 

2.4          Alkoholi 

metanol
etanol
izopropanol
isobutanol
3,3-dimetil-2-butanol (pinakolil alkohol)

2.5          Ethers


diethyl ether
ethyl vinyl ether

 

2.5          Eteri 

dietil eter
etil-vinil eter

2.6          Oxides

carbon monoxide
carbon dioxide
ethylene oxide
propylene oxide
furan

 

2.6          Oksidi 

etilen oksid
propilen oksid
furan

 

2.7 Chloro, Fluoro, and Nitro Compounds

methyl chloride
dichloromethane
chloroform
carbon tetrachloride (tetrachloromethane)
trichlorofluoromethane
dichlorodifluoromethane (freon 12)
difluorochloromethane (freon 22)
1,1-dichloroethane
1,2-dichloroethane
1,2-dichloroethylene (trans)
1,1,1-trichloroethane
1,1,2-trichloroethane
1,1,1,2-tetrachloroethane
1,1,1,2,2,2-trichlorotrifluoroethane
vinylidene chloride
trichlorethylene
chlorobenzene
1,2-dichlorobenzene
1,3-dichlorobenzene
fluorobenzene
phosgene (carbonyl chloride)
acetyl chloride
chloropicrine (trichloronitromethane)
chlorocyan
hydrogen cyanide (hydrocyanic acid)
acrylonitrile
analine
acetonitrile
1,1-dimethyl hydrazine
nitro methane
nitro ethane
nitro benzene

 

2.7          Kloro, fluoro i nitro spojevi 

metil-klorid
diklorometan
kloroform
ugljikov tetraklorid (tetraklorometan)
tri-kloro-fluoro metan
di-kloro-di-fluoro metan (freon 12)
di-fluoro klorometan (freon 22)
1,1-dikloroetan
1,2-dikloroetan
1,2-dikloroetilen (trans)
1,1,1-trikloroetan
1,1,2-trikloroetan
1,1,1,2-tetrakloroetan
1,1,1,2,2,2-triklorotrifluoroetan
viniliden klorid
trikloretilen
klorobenzen
1,2-diklorbenzen
1,3-diklorbenzen
fluorobenzen
fozgen (karbonil klorid)
acetil klorid
klorpikrin (triklornitrometan)
klorcijan
cijanovodik
akrilonitril
anilin
acetonitril
1,1-dimetil hidrazin
nitro metan
nitro etan
nitro benzen

2.8 Others - ostalo

bromomethane
1,2-dibromoethane
carbon disulfide
carbonyl sulfide
methyl sulfide (dimethyl sulfide)
dimethyl disulfide
methyl mercaptan (methanethiol)
diethyl methyl phosphonate (DEMP) (methyl phosphonic acid, diethyl ester)
dimethyl methyl phosphonate (DMMP) (methyl phosphonic acid, dimethyl ester)
dimethyl phosphite (phosphorous acid, dimethyl ester)
diisopropyl methyl phosphonate (DIMP) (methyl phosphonic acid, diisopropyl ester)
methyl phosphonide fluoride
O-isopropyl methyl phosphonous fluoridate (sarine)
cellosolve
2-chloro ethyl ethyl sulfide (CEES)
bis-2-chloro ethyl sulfide (mustard gas)
1,2,2-trimethyl propyl methyl phosphoric fluoridate (somane)
1,2,2-trimethyl propyl methyl phosphonochloridate (chlorosomane)
trimethyl phosphate
2-chloro vinyl diarsine chloride (levisite)

 

2.8          Ostalo 

brommetan
1,2-dibrometan
ugljikov disulfid
karbonil sulfid
metil sulfid (dimetil sulfid)
dimetil disulfid
metil merkaptan (metantiol)
dietil metil fosfonat (DEMP)
dimetil metil fosfonat (DMMP)
dimetil fosfit
diizopropil metil fosfonat (DIMP)
metil fosfonid fluorid
O-izopropil metilfosfonofluoridat (Sarin)
celosolv
2-kloro etil etil sulfid (CEES)
bis-2-klor-etil sulfid
1,2,2-trimetil propil metil fosforo fluoridat (soman)
1,2,2-trimetil propil metil fosfonokloridat (klorosoman)
trimetil fosfat
2-klor vinil diarsin klorid (levizit)

 

 

 

3          Non-Organic Compounds

ozone
nitric oxide
nitrogen dioxide
nitrous oxide
ammonia
nitric acid
water
hydrogen sulfide
hydrogen fluoride
hydrogen chloride
boron trichloride
phosphor trichloride
phosphor oxichloride
sulfur dioxide
sulfur trioxide
sulfur hexafluoride

 

3          Anorganski spojevi 
ozon
dušikov monoksid (NO)
dušikov dioksid (NO2)
dušikov (I) oksid (N2O)
amonijak
nitratna kiselina
vodena para (H2O(g))
sumporovodik (H2S)
fluorovodik (HF)
klorovodik (HCl)
borov triklorid
fosforov triklorid
fosforov oksiklorid
sumporov dioksid (SO2)
sumporov trioksid (SO3)
sumporov heksafluorid

LIST 2 (eng.)

1          Benzin 140-170
2          Benzin 40-60
3          Benzin Solventnaphtha
4          Bromethan
5          Bromwasserstoff
6          n-Butan
7          2-Butoxyethanol
8          2-Butoxyethylacetat
9          i-Butylacetat
10        n-Butyraldehyd
11        i-Butyraldehyd
12        Chlorcyan
13        Chlormethan
14        3-Chlortoluol
15        Chlorwasserstoff
16        Cyanwasserstoff
17        n-Dekan
18        Desfluran
19        1,2-Dichlorethen-cis
20        1,2-Dichlorethen-trans
21        Dimethylamin
22        Dimethylether
23        Distickstoffteroxid (N2O4)
24        2-Ethylhexanal
25        2-Ethylhexenal
26        2-Ethyltoluol
27        3-Ethyltoluol
28        4-Ethyltoluol
29        F114 (CClF2CClF2)
30        F116 (C2F6)
31        F122 (CClF2CHCl2)
32        F123 (CF3CHCl2)
33        F134A (C2H2F2)
34        F14 (CF4)
35        F22 (CHClF2)
36        F23 (CHF3)
37        F218 (C3F8)
38        F318 (c-C4F8)
39        Fluorwasserstoff
40        Hexachlorbutadien
41        Hexachlorethan
42        Hexamethyldisiloxan
43        c-Hexan
44        2-Hexanon
45        1-Hexen
46        Limonen
47        Menthol
48        Mesitylen
49        2-Methoxyethylacetat
50        1-Methoxypropanol-2
51        1-Methoxypropanol-1
52        1-Methoxypropylacetat-2
53        2-Methoxypropylacetat-1
54        2-Methylbutanol
55        3-Methylbutanol
56        Methylformiat
57        Methylmercaptan
58        Nitroethan
50        Pentachlorethan
60        n-Pentanol
61        Phenol
62        Phosphin
63        n-Propylbenzol
64        Pyridin
65        Schwefelhexafluorid
66        Sevofluran
67        Silazan
68        Stickstoffdioxid
69        Stickstofftrifluorid
70        Sulfurylfluorid (SO2F2)
71        Trichloracetylchlorid
72        1,1,2-Trichlorethan
73        1,2,3-Trichlorpropan
74        1,2,3-Trimethylbenzol
75        1,2,4-Trimethylbenzol
76        Trimethylsilanol

 

POPIS 2

1          Benzin 140-170
2          Benzin 40-60
3          Benzin Solventnaphtha
4          Bromethan
5          Bromwasserstoff
6          n-Butan
7          2-Butoxyethanol
8          2-Butoxyethylacetat
9          i-Butylacetat
10        n-Butyraldehyd
11        i-Butyraldehyd
12        Chlorcyan
13        Chlormethan
14        3-Chlortoluol
15        Chlorwasserstoff
16        Cyanwasserstoff
17        n-Dekan
18        Desfluran
19        1,2-Dichlorethen-cis
20        1,2-Dichlorethen-trans
21        Dimethylamin
22        Dimethylether
23        Distickstoffteroxid (N2O4)
24        2-Ethylhexanal
25        2-Ethylhexenal
26        2-Ethyltoluol
27        3-Ethyltoluol
28        4-Ethyltoluol
29        F114 (CClF2CClF2)
30        F116 (C2F6)
31        F122 (CClF2CHCl2)
32        F123 (CF3CHCl2)
33        F134A (C2H2F2)
34        F14 (CF4)
35        F22 (CHClF2)
36        F23 (CHF3)
37        F218 (C3F8)
38        F318 (c-C4F8)
39        Fluorwasserstoff
40        Hexachlorbutadien
41        Hexachlorethan
42        Hexamethyldisiloxan
43        c-Hexan
44        2-Hexanon
45        1-Hexen
46        Limonen
47        Menthol
48        Mesitylen
49        2-Methoxyethylacetat
50        1-Methoxypropanol-2
51        1-Methoxypropanol-1
52        1-Methoxypropylacetat-2
53        2-Methoxypropylacetat-1
54        2-Methylbutanol
55        3-Methylbutanol
56        Methylformiat
57        Methylmercaptan
58        Nitroethan
50        Pentachlorethan
60        n-Pentanol
61        Phenol
62        Phosphin
63        n-Propylbenzol
64        Pyridin
65        Schwefelhexafluorid
66        Sevofluran
67        Silazan
68        Stickstoffdioxid
69        Stickstofftrifluorid
70        Sulfurylfluorid (SO2F2)
71        Trichloracetylchlorid
72        1,1,2-Trichlorethan
73        1,2,3-Trichlorpropan
74        1,2,3-Trimethylbenzol
75        1,2,4-Trimethylbenzol
76        Trimethylsilanol

 

POPIS 3

Aceton
Benzol
n-Butylacetat
CO
CO2
Dichlormethan
Ethylbenzol
Ethylacetat
Ethylenoxid
Wasser
Methanol
Tetrachlormethan
Toluol
Trichlorethan
Vinylchlorid
o-Xylol
m-Xylol
p-Xylol

U slučaju potrebe mjerenja spojeva koji nisu na popisu, slobodno nam se obratite.

 

 

 

POPIS 3

Aceton
Benzol
n-Butylacetat
CO
CO2
Dichlormethan
Ethylbenzol
Ethylacetat
Ethylenoxid
Wasser
Methanol
Tetrachlormethan
Toluol
Trichlorethan
Vinylchlorid
o-Xylol
m-Xylol
p-Xylol

U slučaju potrebe mjerenja spojeva koji nisu na popisu, slobodno nam se obratite.