headerphoto

Dobro došli

na naše web stranice!

ANT d.o.o. osnovan je 1990. godine i prva je privatna tvrtka u Republici Hrvatskoj koja se počela baviti zaštitom okoliša. Osim iz područja zaštite okoliša, nudimo i usluge izrade dokumentacije iz područja klimatskih promjena i gospodarenja otpadom; ispitivanja plinova, zraka i azbesta; zaštite na radu te ostalih poslova usko vezanima uz navedena područja.

Obratite nam se za sljedeće stručne poslove izrade dokumentacije i usluge ispitivanja:

 

KLIMATSKE PROMJENE

ZAŠTITA OKOLIŠA

 • Izvješća o stanju okoliša
 • Planovi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s izradom Troškovnika sukladno Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta")
 • Dokumentacija za provedbe projekata kojima je nositelj jedinica lokalne samouprave, privatno poduzeće ili obrt, u svrhu korištenja sredstava iz NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.).
 • Godišnja izvješća za odlagališta (otvorena i zatvorena):
  - Izvještaj o svim rezultatima kontrole odlagališta za godinu koja je prethodila (za vrijeme aktivnog korištenja odlagališta - otvorena odlagališta)
  - Godišnje izvješće o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera za godinu koja je prethodila (zatvorena odlagališta)
 • Izvještaji o istražnim radovima za potrebe planiranih sanacija postrojenja, uz organizaciju analitičkih ispitivanja plinova, krutih materijala itd.
 • Izvješće o provedbi akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka (izrada Nacrta)
 • Posebni elaborati i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
 • Stručni poslovi za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)
 • Izračun godišnje emisije hlapivih organskih spojeva (EHOS obrazac)
 • Studije utjecaja na okoliš za postupak procjene utjecaja na okoliš
 • Stručne podloge za izdavanje Okolišne dozvole i izrada Temeljnog izvješća
 • Izrada dokumentacije za ishođenje vodopravnih akata:
  - Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
  - Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  - Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda
 • Usluge savjetovanja u području zaštite okoliša

GOSPODARENJE OTPADOM

ISPITIVANJA

 • Ispitivanje koncentracije azbestnih vlakana u atmosferi  (ispitivanje zraka u životnom okolišu na azbestnu prašinu / čestice)
 • Ispitivanje prisutnosti azbesta u krutom uzorku
 • Istražni radovi za potrebe sanacija lokacija i objekata
 • Analitička ispitivanja sastava plinova i zraka:
  - Mjerenja koncentracija odlagališnih (deponijskih) plinova
  - Ispitivanja u sustavima komprimiranog zraka (mineralna ulja, vlaga itd.)
  - Ispitivanje pojedinih spojeva u okolišnom zraku i tehnološkim procesima metodom FT/IR (Fourier-transform infrared spectroscopy) na preko 390 spojeva automatskim uređajem GASMET DX4000
  - Kontrola kvalitete u proizvodnim procesima
  - Ispitivanje plinova u industrijskim postrojenjima i opremi

ZAŠTITA NA RADU

 • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • Izvješće o sigurnosti i rizicima lokacije za potrebe filmske produkcije
 • Ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu (plinovi, prašina i azbest)
 • Osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

OSTALI POSLOVI

 • Izrada akta kojim se uređenje red u lukama i lučkim područjima sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 72/21)
 • Obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti sanitarne inspekcije, ispitivanja za minimalne tehničke uvjete (ugostiteljski objekti, ...)(MTU)
 • Izrada raznih Planova
 • Vođenje poslova zaštite okoliša (evidencija gospodarenja otpadom, izrada dokumentacije, praćenje propisa, zastupanje i drugo)
 • ostale usluge iz područja: zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, i zaštite na radu.

 

Detaljan popis svih naših ovlaštenja možete naći

 

 

 

 

aštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014