headerphoto

 

Klimatske promjene

 

Izrađujemo Dokument o pripremi infrastrukture za klimatske promjene sukladno dokumentu Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027. (2021/C 373/01) (C/2021/5430).


Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu predmetnih Dokumenata.

 

Za pitanja vezana uz uslugu, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

ANT d.o.o. godinama izrađuje stručnu dokumentaciju iz područja zaštite okoliša. Područje zaštite okoliša zadnjih nekoliko desetljeća postaje izuzetno osjetljivo na sve izraženije klimatske promjene te ekstreme koji proizlaze iz navedenih promjena. Iz istog razloga, na klimatske promjene postaje sve osjetljivije i područje građevinarstva, odnosno planiranje novih i rekonstrukcija postojećih objekata i infrastrukture.

Rješenje osjetljivosti građevinskih zahvata na klimatske promjene, te moguće rješenje smanjenja utjecaja građevinskih zahvata na promjenu klime, nalazi se u adekvatnom planiranju i pripremi projekata, a čiji sastavni dio u posljednje vrijeme je i Dokument o pripremi infrastrukture za klimatske promjene.

 

Što je Dokument o pripremi infrastrukture za klimatske promjene ?

Dokumentacija o pripremi infrastrukture za klimatske promjene izrađuje se sukladno dokumentu Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027. (2021/C 373/01) (C/2021/5430).


U Dokumentu o pripremi infrastrukture za klimatske promjene razmatraju se dvije glavne teme, a to su:

a) utjecaj zahvata na klimatske promjene (emisije stakleničkih plinova)

b) utjecaj klimatskih promjena na zahvat (osjetljivost, izloženost, ranjivost).

 

a) Pri razmatranju utjecaja zahvata na klimatske promjene nužno je provesti kvantitativnu analizu emisija stakleničkih plinova koje proizlaze iz zahvata. Ova analiza provodi se u skladu sa Smjernicama Europske investicijske banke (European Investment Bank (EIB): Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations) koje sadrže metodologiju za procjenu emisija stakleničkih plinova, odnosno za izračun ugljičnog otiska. Izračun ne služi samo za procjenu emisija stakleničkih plinova u trenutku kada je zahvat spreman za provedbu već i kao potpora analizi i uključivanju niskougljičnih rješenja u fazama planiranja i projektiranja što je još važnije. U procjenu se uključuje cijeli životni vijek zahvata (sadašnji trenutak, budući trenutak, klimatski ciljevi do 2030., i klimatska neutralnost u 2050., kraj životnog vijeka zahvata). 

Pri procjeni ugljičnog otiska potrebno je kvantificirati emisije koje se odnose na opseg zahvata te uključiti:

 • izravne emisije stakleničkih plinova

 • neizravne emisije stakleničkih plinova

 • kumulativni utjecaj.

Ukoliko se utvrdi negativan utjecaj zahvata na klimatske promjene, odnosno da uslijed zahvata dolazi do emisija stakleničkih plinova, predviđaju se mjere ublažavanja za smanjenje tih emisija.

Mjere ublažavanja klimatskih promjena za zahvat predstavlja poduzimanje mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova i/ili povećanje sekvestracije stakleničkih plinova te one uključuju:

 • dekarbonizaciju

 • energetsku učinkovitost

 • uštedu energije

 • uvođenje obnovljivih izvora energije

 • mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova

 • povećanje sekvestracije stakleničkih plinova.


b.) Pri razmatranju utjecaja klimatskih promjena na zahvat analiziraju se i definiraju mjere prilagodbe na klimatske promjene za zahvat gdje se u razmatranju prilagodbe na klimatske promjene razlikuju dva slučaja prilagodbe:

 1. Prilagodba na (štetan učinak klimatskih promjena na zahvat koji je specifičan za određenu lokaciju i kontekst); uključuje rješenja za prilagodbu kojima se znatno smanjuje rizik od štetnog učinka trenutne klime i očekivane buduće klime na taj zahvat ili se znatno smanjuje taj štetan učinak bez povećanja rizika od štetnog učinka na ljude, prirodu ili imovinu.

 2. Prilagodba od (potencijalni štetan učinak klimatskih promjena na okoliš u kojem se zahvat nalazi); pruža rješenja za prilagodbu kojima se, uz zadovoljavanje sljedećih uvjeta:

  (a) ne dovodi do zahvata kojim se ugrožavaju dugoročni okolišni ciljevi, uzimajući u obzir ekonomski životni vijek tog zahvata;
  (b) ima znatan pozitivan učinak na okoliš na osnovi razmatranja životnog ciklusa;
  znatno doprinosi sprečavanju ili smanjenju rizika od štetnog učinka trenutne klime i očekivane buduće klime na ljude, prirodu ili imovinu, bez povećanja rizika od štetnog učinka na druge ljude, prirodu i imovinu.
   

Svrha mjera prilagodbe klimatskim promjenama je osigurati primjerene razine otpornosti na utjecaje klimatskih promjena, uključujući akutne događaje kao što su veće poplave, prolomi oblaka, suše, toplinski i hladni valovi, šumski požari, oluje te odroni tla i uragani, ali i kronične pojave kao što je porast razine mora i promjene u prosječnoj količini padalina te vlažnosti tla i zraka.

 


Zaključak Dokumenta o prilagodbi infrastrukture za klimatske promjene koristi se kao dokaz usklađenosti s DNSH načelom za potrebe ispunjavanja obrasca koji je dio prijave na javni poziv (Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom).


Primjeri zahvata za koje smo izrađivali Dokument o pripremi infrastrukture za klimatske promjene:

 1. Izgradnja hotela sa solarnom elektranom, solarnim toplovodnim pločastim kolektorima, geotermalnim izmjenjivačima topline i zračnom dizalicom topline

 2. Izgradnja sunčane elektrane i ugradnja stroja za proizvodnju plastičnih zatvarača

 3. Izgradnja sunčane elektrane i ugradnja novih strojeva za proizvodnju

 4. Izgradnja dvojnog objekta poslovno-ugostiteljske namjene tipa hotel kao dio resorta

 5. Rekonstrukcija i opremanje atletskog stadiona

 6. Rekonstrukcija hostela

 7. Izgradnja bazenskog kompleksa - terme, sa cjevovodom i izljevnom građevinom

 8. Gradnja novog krila gradske-školske-sportske dvorane

 9. Izgradnja višenamjenskog gradskog paviljona

 10. Revitalizacija i proširenje šetnice

 11. Obnova dvorca, izgradnja fotonaponske elektrane, obnova perivoja

 12. Rekonstrukcija planinarskog doma

 13. Rekonstrukcija i dogradnja hostela

 14. Centar za posjetitelje, infrastruktura u funkciji valorizacije gastronomske i enološke ponude

 15. Izgradnja alpine coastera s pomoćnom građevinom u adrenalinskom centru

 16. Rekonstrukcija hotela

 17. Izgradnja kampa

 18. Izgradnja turističkog naselja 


Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja propisani su sljedeći okolišni ciljevi kojima mora doprinositi (ili barem ne štetiti) zahvat (projektni prijedlog) koji se planira financirati EU sredstvima;

 

Okolišni ciljevi

(a) ublažavanje klimatskih promjena;

(b) prilagodba klimatskim promjenama;

(c) održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa;

(d) prijelaz na kružno gospodarstvo;

(e) sprečavanje i kontrola onečišćenja;

(f) zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

 

Dokumentom o prilagodbi infrastrukture za klimatske promjene obrađuju se teme bitne za dva okolišna cilja - ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje klimatskim promjenama. 


Za prijavu na Poziv za dostavu projektnih prijedloga, Prijavitelj ispunjava obrazac doprinosa okolišni ciljevima, a u kojem se navodi i obrazloženje u kojem se mora pozvati se na dokumente s naznakom broja stranice dokaza i provedene procedure kojima se potvrđuje sukladnost projektnog prijedloga sa zadanim kriterijima znatnog doprinosa. Za obrazloženja za prva dva okolišna cilja Prijavitelj se može pozvati na Dokument o prilagodbi za klimatske promjene a kojeg izrađuje ovlaštenik odnosno ovlaštena osoba. 


ANT d.o.o. je ovlaštenik/ovlaštena osoba za stručne poslove zaštite okoliša te Vam možemo ponuditi izradu Dokumenta o prilagodbi infrastrukture za klimatske promjene.

 

(Primjer indikativne tablice osjetljivosti zahvata na klimatske promjene (čimbenici i opasnosti):

 

Primarne promjene (klimatski čimbenici)

Povišenje prosječne temperature zraka

1

Imovina na lokaciji (_____ sa svim pratećim sadržajima) nije osjetljiva na povišenje prosječne temperature zraka.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na povišenje prosječne temperature zraka.

Ostvarenja nisu osjetljiva na povišenje prosječne temperature zraka.

Temperature zraka ne utječe na planinarske staze.

Povišenje ekstremnih temperatura zraka (toplinski val)

2

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na povišenje ekstremnih temperatura zraka.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na povišenje ekstremnih temperatura zraka.

Ostvarenja nisu osjetljiva na povišenje ekstremnih temperatura zraka.

Povišenje ekstremnih temperatura zraka ne utječe na planinarske staze.

Promjene prosječnih količina oborina

3

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na promjene prosječnih količina oborina.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na promjene prosječnih količina oborina.

Ostvarenja nisu osjetljiva na promjene prosječnih količina oborina.

Promjene prosječnih količina oborina ne utječu na planinarske staze.

Povećanje ekstremnih oborina

4

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na povećanje ekstremnih oborina. Dom ima predviđenu adekvatnu odvodnju oborinskih voda.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na povećanje ekstremnih oborina.

Ostvarenja nisu osjetljiva na povećanje ekstremnih oborina.

Povećanje ekstremnih oborina ne utječe na planinarske staze.

Promjene prosječne brzine vjetra

5

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na promjenu prosječne brzine vjetra.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na promjenu prosječne brzine vjetra.

Ostvarenja nisu osjetljiva na promjene prosječne brzine vjetra.

Promjene prosječne brzine vjetra ne utječu na planinarske staze.

Povećanje maksimalne brzine vjetra

6

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na povećanje maksimalne brzine vjetra. Fotonaponski moduli biti će postavljeni na podkonstrukciju koja će biti dovoljno kvalitetno učvršćena na krov planinarskog doma njoj i modulima vjetar maksimalne brzine ne nanese štetu.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na povećanje maksimalne brzine vjetra.

Ostvarenja nisu osjetljiva na povećanje maksimalne brzine vjetra.

Povećanje maksimalne brzine vjetra ne utječe na planinarske staze.

Vlažnost

7

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na promjene u vlažnosti.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na promjene u vlažnosti.

Ostvarenja nisu osjetljiva na promjene u vlažnosti.

Promjene u vlažnosti ne utječu na planinarske staze.

Sunčevo zračenje

8

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na promjene u sunčevom zračenju.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na promjene u sunčevom zračenju.

Ostvarenja nisu osjetljiva na promjene u sunčevom zračenju.

Promjene u sunčevom zračenju ne utječu na planinarske staze.

Sekundarne promjene (opasnosti/nepogode vezane uz klimatske uvjete)

Suše (dostupnost vodnih resursa)

9

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na suše (dostupnost vodnih resursa).

Dostupnost većine ulaznih materijala nije osjetljiva na suše. Opskrba vodom je predviđena skupljanjem kišnice, stoga se utvrđuje srednja osjetljivost.

Mogućnost pružanje usluga posjetiteljima planinarskog doma srednje je osjetljiva na suše, budući da je vodoopskrba predviđena skupljanjem kišnice.

Suše ne utječu na planinarske staze.

Oluje
(olujni vjetar s tučom)

10

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na oluje. Fotonaponski moduli postavljeni na krovu su otporni na tuču te dovoljno kvalitetno učvršćeni da im olujni vjetar ne nanese štetu.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na oluje (olujni vjetar s tučom).

Ostvarenja nisu osjetljiva na oluje (olujni vjetar s tučom).

Oluje ne utječu na planinarske staze.

Poplave

11

Prizemni dijelovi imovine na lokaciji su osjetljivi na poplave čime se utvrđuje srednja osjetljivost.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na poplave.

Poplava može negativno utjecati na mogućnost pružanja usluga posjetiteljima planinarskog doma, čime se utvrđuje srednja osjetljivost.

Poplave mogu spriječiti prohodnost planinarskih staza čime se utvrđuje srednja osjetljivost.

pH mora

12

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na pH mora.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na pH mora.

Ostvarenja nisu osjetljiva na pH mora.

Planinarske staze oko doma nisu osjetljive na pH mora.

Oluje prašine (oluje jakog vjetra i zraka ispunjenog prašinom na velikom području tijekom razdoblja suše najčešće na obradivim površinama)

13

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na oluje prašine.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na oluje prašine.

Ostvarenja nisu osjetljiva nisu osjetljiva na oluje prašine.

Oluje prašine mogu eventualno privremeno (kratkotrajno) ne utječu na planinarske staze.

Obalna erozija/erozija korita vodotoka

14

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na obalnu eroziju/eroziju korita vodotoka.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na obalnu eroziju/eroziju korita vodotoka.

Ostvarenja nisu osjetljiva na obalnu eroziju/eroziju korita vodotoka.

Planinarske staze oko doma nisu osjetljive na obalnu eroziju/eroziju korita vodotoka.

Erozija tla

15

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na eroziju tla.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na eroziju tla.

Ostvarenja nisu osjetljiva na eroziju tla.

Planinarske staze oko doma nisu osjetljive na eroziju tla.

Salinitet tla

16

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na salinitet tla.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na salinitet tla.

Ostvarenja nisu osjetljiva na salinitet tla.

Planinarske staze oko doma nisu osjetljive na salinitet tla.

Šumski požar

17

Imovina na lokaciji ima izvedenu protupožarnu zaštitu i vatrodojavu sukladno važećim propisima. Unatoč navedenom, utvrđuje se srednja osjetljivost imovine na lokaciji na šumski požar.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na šumski požar.

Šumski požar može negativno utjecati na mogućnost pružanja usluga posjetiteljima doma, stoga se utvrđuje srednja osjetljivost.

U slučaju pojave šumskog požara može doći do privremene nemogućnosti korištenja planinarskih puteva oko doma.

Kvaliteta zraka

18

Imovina na lokaciji
nije osjetljiva na kvalitetu zraka.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na kvalitetu zraka.

Ostvarenja nisu osjetljiva na kvalitetu zraka.

Planinarske staze nisu osjetljive na kvalitetu zraka.

Nestabilna tla/klizišta

19

Imovina na lokaciji je srednje osjetljiva na nestabilna tla/klizišta.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na nestabilna tla/klizišta.

Ostvarenja su srednje osjetljiva na nestabilna tla/klizišta.

Planinarske staze oko doma srednje su  osjetljive na nestabilna tla/klizišta.

Urbani toplinski otok

20

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na učinke urbanog toplinskog otoka.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na učinke urbanog toplinskog otoka.

Ostvarenja nisu osjetljiva na učinke urbanog toplinskog otoka.

Planinarske staze nisu osjetljive na učinke urbanog toplinskog otoka.

Duljina vegetacijske sezone

21

Imovina na lokaciji nije osjetljiva na duljinu vegetacijske sezone.

Dostupnost ulaznih materijala nije osjetljiva na duljinu vegetacijske sezone.

Ostvarenja nisu osjetljiva na duljinu vegetacijske sezone.

Prometne veze nisu osjetljive na duljinu vegetacijske sezone.

 

Izrađujemo Dokument o pripremi infrastrukture za klimatske promjene sukladno dokumentu Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027. (2021/C 373/01) (C/2021/5430).


Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu predmetnih Dokumenata.

 

Za pitanja vezana uz uslugu, kontaktirajte nas na:

 

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

     
 

 

aštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014