headerphoto

 

Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

Pregled, ispitivanja i izrada izvješća u sklopu minimalnih tehničkih uvjeta

 

Poduzeće ANT d.o.o. pruža usluge pregleda, ispitivanja parametara te izradu izvješća o ispitivanju učinkovitosti ventilacije te izvješća o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela. Za pitanja vezana uz minimalne tehničke uvjete, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

Što su minimalni tehnički uvjeti?

 

Za početak obavljanja gospodarskih djelatnosti i naknadne promjene u prostoru za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam gospodarski poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima. Za područje grada Zagreba, zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

Za rješenja kojima se utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta, za pružanje usluga putničke agencije i trgovinu naplaćuje se i propisana pristojba iz područja ugostiteljstva, turizma i trgovine.

  • Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte
  • Minimalno tehnički uvjeti za turističke agencije
  • Minimalno tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

 

Ovdje ćemo se osvrnuti na minimalne uvjete za ugostiteljstke objekte.

 

 

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:
- rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
- rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
- dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),
- prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
- izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
- izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
- rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravlja,
- izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
- nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
- dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
- dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.
Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvođači radova).

Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju treba priložiti:
- rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
- rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
- dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora,
- izjava sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12)

 

Osnovni propisi, vezani za minimalno tehničke uvjete za ugost.objekte, za turističke agencije i za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini:

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (Narodne novine 82/07, 82/09 i 75/12)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine 88/07, 58/08 i 45/09)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" (Narodne novine 49/08 i 45/09)
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" (Narodne novine 75/08 i 45/09)
Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08, 46/08 44/11 i 118/11)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli" (Narodne novine 88/07, 58/08 i 62/09)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 68/07 i 88/10)

Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (Narodne novine 62/96, 23/97 i 134/98)
Pravilnik o upisniku turističkih agencija (Narodne novine 30/08)
Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (Narodne novine 78/96, 47/97 i 80/98)
Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11)

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09 i 8/10)

 

Zakon o sanitarnoj inspekciji 113/08 i 88/10

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe 118/99 i 63/00

Odluka o zaštiti od onečišćenja SL Glasnik Grada Zagreba 21/78

Zakon o zaštiti okoliša 110/07

Zakon o zaštiti zraka 130/11

Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora 117/12

 

 

Detalji i izvor: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=1747

Poduzeće ANT d.o.o. pruža usluge pregleda, ispitivanja parametara te izradu izvješća o ispitivanju učinkovitosti ventilacije te izvješća o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela. Za pitanja vezana uz minimalne tehničke uvjete, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

     

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014