headerphoto

 

Mjerenje emisija odlagališnih plinova

– ispitivanje koncentracije deponijskih plinova -

Provodimo mjerenja emisija odlagališnih (deponijskih) plinova na tijelima odlagališta (deponija) i izrađujemo izvješća o provedenim mjerenjima, a prema odredbama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13).

Za pitanja vezana uz navedena ispitivanja plinova, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

Detaljan popis svih naših ovlaštenja možete naći
Popis naše opreme možete naći

NAŠA USLUGA:

 

Tvrtka ANT d.o.o. provodi mjerenje odlagališnih (deponijskih) plinova na tijelima odlagališta (deponija) i izrađuje izvješća o provedenim mjerenjima, a prema odredbama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13).

Unutar predmetnog Pravilnika definirani su parametri koji se ispituju unutar odlagališnog (deponijskog) plina, a odnose na slijedeće spojeve: ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4), kisik (O2), vodik (H2) i sumporov vodik (H2S). Sukladno navedenom Pravilniku definirana je dinamika mjerenja. Aktivna odlagališta trebaju provoditi mjerenje odlagališnih plinova jednom mjesečno ili dinamikom propisanom rješenjem inspektora zaštite okoliša, dok zatvorena (neaktivna) odlagališta svakih šest (6) mjeseci. Za usklađena odlagališta komunalnog/neopasnog otpada propisana je i obveza u Rješenju o okolišnoj dozvolai (ranije: Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša) da izvrše spomenuta mjerenja.
Odlagališne plinove mjerimo instrumentom koje redovito kalibriramo (svakih 6 mjeseci) te na taj način održavamo visoku kvalitetu mjernih podataka.

 
 

Često se susrećemo sa mjernim mjestima (plinski zdenci / odzračnici / plinske sonde / plinski bunari), u kojima udio metana iznosi i preko 50% pa je izuzetno važna i karakteristika mjernog instrumenta u „EX“ izvedbi, te samim time utječemo kako na sigurnost ispitivača, tako i na opću sigurnost pri mjerenjima.
Mjerenja, odnosno ispitivanja provodimo se na postojećim odlagališnim bunarima, a ukoliko odlagalište (deponija) nema postojećih bunara, mjerenje se odvija putem specifičnih sondi za uzorkovanje. Za sva dodatna pitanja vezana za mjerenje, slobodno nam se obratite na naše kontakte.

 

PRIMIJENJENI PROPISI I STANDARDI

 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)
 • Pravilnik o graničnim vrijednosti izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN br. 13/09, 75/13).
 • Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12)
 • Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
 • Zakon o zaštiti okoliša NN (80/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

 

Prema točki 2 Dodatka 4 Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13) definirani su odlagališni plinovi koji podliježu mjerenju njihovih koncentracija te učestalost tih mjerenja:

 • Mjerenja koncentracije odlagališnih plinova u zrak obuhvaćaju:
 • Mjesečna mjerenja koncentracije CH4, CO2, i O2 u odlagališnom plinu za vrijeme rada odlagališta, a nakon zatvaranja svakih 6 mjeseci. Mjerenje ostalih odlagališnih plinova (H2S i H2) provodi se ovisno o sastavu odloženog otpada ili ako je to propisano u dozvoli za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada.
 • Mjerenje se mora provesti na reprezentativnom broju uzoraka
 • Učinkovitost sustava za skupljanje odlagališnog plina mora se redovito provjeravati.
 • Ako se rezultati mjerenja sastava i koncentracije odlagališnog plina ponavljaju, vrijeme između dvaju uzastopnih mjerenja može se produžiti, ali ne smije biti duže od šest mjeseci.
 • Mjerenje koncentracije odlagališnih plinova se mjeri svakih šest mjeseci nakon zatvaranja odlagališta.

 

Najbitniji djelovi Pravilnika:

Ciljevi ovog Pravilnika su da se u čitavom razdoblju trajanja odlagališta smanje štetni utjecaji na okoliš, osobito onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt staklenič­kih plinova i smanjenje rizika za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta.

»Odlagališni plin« se odnosi na sve plinove koje stvara/proizvodi odloženi otpad na odlagalištu.


VIII. KONTROLA ZA VRIJEME AKTIVNOG KORIŠTENJA ODLAGALIŠTA

Članak 19.
(1) Odlagatelj koji upravlja odlagalištima opasnog i neopasnog otpada mora osigurati kontrolu za vrijeme rada odlagališta..
(2) Kontrola uključuje:
– mjerenja meteoroloških parametara,
mjerenja emisija odlagališnog plina;
– mjerenja emisija procjedne vode i oborinske vode s površine odlagališta,
– mjerenje parametara onečišćenja podzemne vode opasnim tvarima, ako se nalazi u području utjecaja odlagališta,
– kontrolu stabilnosti tijela odlagališta.

4. Odlagališni plin
4.1 Ukoliko na odlagalištu nastaje odlagališni plin potrebno je osigurati sustav sakupljanja odlagališnog plina koji se mora obraditi i koristiti.
4.2 Ako se sakupljeni odlagališni plinovi ne mogu upotrijebiti za dobivanje energije, treba ih spaliti na području odlagališta ili spriječiti njihovu emisiju u zrak
.

 

 

     

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014