headerphoto

 

Ovlaštenja ANT d.o.o.

Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Zavoda za unapređivanje zaštite na radu:

 

Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:

 

1.

Elaborat zaštite okoliša za postupak OPUO: Izrada dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumenatcije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš (EZO OPUO)

2.

Izrada izvješća o stanju okoliša

3.

Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

4.

Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

5.

Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

 

   

Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu:

1.

Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2.

Ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu

 

   

 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom obavljamo sljedeće usluge:

1.

Mjerenja koncentracija odlagališnih plinova

2.

Izrada Elaborata gospodarenja otpadom (EGO) za potrebe ishođenja, izmjene, dopune ili revizije dozvole za gospodarenje otpadom

3.

Izrada Planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave (PGO)

4.

Izrada Planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada (PGO-PO)

 

5.

Vođenje elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

 

 

   

 

Provodimo i mjerenja posebne namjene:

1.

Ispitivanje koncentracije azbestnih vlakana u atmosferi

2.

Ispitivanje prisutnosti azbestnih vlakana u krutom uzorku

3.

Ispitivanje pojedinih spojeva u okolišnom zraku i tehnološkim procesima metodom FT-IR (Fourier-transform infrared spectroscopy) na preko 250 spojeva

 

   

 

Rješenje Ministarstva zdravstva za obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti sanitarne inspekcije (minimalni tehnički uvjeti):

 

Od 2011. akreditirani smo prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (Hrvatska akreditacijska agencija) za odabrana Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

 

Tvrtka ANT d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080301622, šifra djelatnosti 71.2 - tehničko ispitivanje i analiza , predmet poslovanja - djelatnosti:

 

* Poslovi zaštite na radu
* Poslovi analize emisionih koncentracija plinova, para, aerosola i dimova
* Poslovi mjerenja kakvoće zraka i drugi poslovi kako slijede: kontrola emisija izvora onečišćenja zraka, kontrola i atestiranje uređaja za smanjivanje emisije , praćenje kakvoće zraka u područnim mrežama,
* redovito praćenje iproračun emisije izvora, pripremanje i izdavanje izvješća o stanju kakvoće zraka
* Zastupanje stranih tvrtki
* Stručni poslovi zaštite okoliša
* Stručni poslovi zaštite prirode
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
* Stručni poslovi praćenja stanja okoliša (monitoring)
* Stručni poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
* Stručni poslovi izrade studija utjecaja na okoliš
* Izrada procjene opasnosti
* Osposobljavanje za rad na sigurni način
* Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
* Ispitivanje električnih instalacija i statičkog elektriciteta
* Ispitivanje mikroklimatskih parametara i toplinskog zračenja
* Ispitivanje i mjerenje buke u radnim prostorijama i okolišu
* Ispitivanje i mjerenje vibracija
* Ispitavanje kvalitetivnih i kvantitativnih svojstava osvjetljenja
* Ispitivanja i mjerenja neionizirajućih zračenja
* Analize koncentracija para otapala i ugljikovodika u radnom prostoru i okolišu
* Analize koncentracija inertnih plinova
* Analize koncentracija upaljivih i eksplozivnih plinova
* Analize koncentracija dimova i aerosola u radnom prostoru i okolišu
* Analiza koncentracija inertnih prašina kao TSP i PM10-
* Analiza koncentracija kristobalita i kvarca u radnoj atmosferi
* Analize koncentracija azbesta u radnoj sredini
* Analize koncentracija metala u radnoj sredini i okolišu
* Analize koncentracija pesticida
* Analize koncentracija policikličkih ugljikovodika i PCB
* Uzorkovanje i analize koncentracija dioksina i furana
* Uzorkovanje i identifikacija stranih mirisa u okolišu i radnoj atmosferi
* Analize plinova na brodovima u skladu s Council Cirective - 94/63/EC i NPI
* Izrada sigurnosno-tehničke dokumentacije HRN/ISO 11014
* Stručni poslovi ispitivanja efikasnosti ventilacije
* Ispitivanje i analiza štetnih tvari u medicinskim ustanovama
* Analize emisije štetnih plinova i para iz objekata za pripremu hrane
* Analize svih sigurnosnih elemenata u hotelsko ugostiteljskim objektima
* Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade ili borave
* Stručni poslovi mjerenje i zaštite od neionizirajućih zračenja
* Kontrola analitičkih uređaja, servisiranje, atestiranje i servisno umjeravanje
* Savjetovanje naručitelja u vezi zaštite na radu, zaštite okoliša i sanitarnog nadzora
* Vođenje stručnih poslova zaštite na radu i zaštite okoliša za trgovačka društva
* Vođenje stručnih poslova iz Zakona o otrovima za trgovačka društva
* Vođenje stručnih poslova iz Zakona o zaštiti od požara za trgovačka društva
* Obavljanje stručnih poslova mjerenja i ispitanja iz zaštite od požara
* tehničko ispitivanje i analiza
* iznajmljivanje strojeva i opreme
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
* uzorkovanje i analiza mikrobioloških ispitivanja štetnosti u radnoj atmosferi
* praćenje kvalitete zraka
* praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
* provjera ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
* osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka
* izrada programa zaštite okoliša i izrada izvješća o stanju okoliša
* izrada i provjera-verifikacija (revizija) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša i za potrebe onečišćavanja okoliša
* izrada akcijskih planova zaštite okoliša
* izrada sanacijskih programa i izrada procjena šteta nastalih u okolišu
* stručni poslovi zaštite okoliša
* izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada planova zaštite i spašavanja lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada vanjskih planova
* izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* stručni poslovi prostornog uređenja
* pružanje usluga u trgovini
* posredovanje u prometu nekretnina
* poslovanje nekretninama
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* usluge informacijskog društva
* promidžba (reklama i propaganda)
* djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* izrada i održavanje web stranica
* održavanje i popravak računala
* računalne i srodne djelatnosti
* računovodstveni poslovi
* umnožavanje snimljenih zapisa
* tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih rukopisa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata, tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osone potrebe i tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja
* izdavačka djelatnost
* djelatnost nakladnika
* distribucija tiska
* djelatnost javnog informiranja
* fotografske djelatnosti
* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
* audiovizualne djelatnosti
* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
* univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
* usluga s posebnom tarifom
* iznajmljivanje motornih vozila
* proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
* djelatnost vještačenja iz područja zaštite okoliša
* djelatnost vještačenja iz područja zaštite na radu
* djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
* javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
* prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* prijevoz za vlastite potrebe
* organiziranje sajmova, seminara, festivala, promocija, priredbi, zabavnih igara, revija i izložbi
* ispitivanje plinskih instalacija
* ispitivanje elektro instalacija
* ispitivanje ventilatorskih i klina uređaja
* poduka iz područja provođenja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom