headerphoto

Propisi

- zakoni, pravilnici, uredbe -

 

U nastavku navodimo aktualne zakone, pravilnike, uredbe i ostale propise iz područja zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite zraka i zaštite na radu koji bi Vama, kao našim budućim ili već sadašnjim klijentima, mogli biti interesantni te temeljem kojih poduzeće ANT d.o.o. postupa, u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Napomena: Obzirom da se propisi relativno često mijenjaju, preporučamo da njihovu aktualnost dodatno provjerite na web portalu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, odnosno na tražilici CADIAL na kojoj se mogu vidjeti svi važni podaci o određenom propisu.

www.digured.hr

www.digured.hr/cadial

Također, svi relevantni propisi i međunarodni ugovori iz pojedinog područja zaštite okoliša mogu se pronaći na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike:

www.mzoip.hr

_________________________________________________________________________________

Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša
Narodne Novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18

Naputak o obrascu, sadržaju i način uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
Narodne Novine 79/95

Nacionalna strategija zaštite okoliša
Narodne Novine 46/02

Nacionalni plan djelovanja za okoliš 
Narodne Novine 46/02

Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina 
Narodne Novine 135/06

Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila 
Narodne Novine 120/07

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  
Narodne Novine 87/15

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
Narodne Novine 3/17

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
Narodne Novine 64/08

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša 
Narodne novine 68/08

Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"
Narodne Novine 91/16

Uredba o kakvoći mora za kupanje  
Narodne Novine 73/08

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora 
Narodne novine 92/08

Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja  
Narodne Novine 113/08

Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća 
Narodne Novine 139/14

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu  
Narodne Novine 31/17

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
Narodne Novine 30/09

Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša 
Narodne Novine 126/09, 65/12

Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
Narodne Novine 31/10

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Narodne Novine 57/10

Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Narodne Novine 44/16

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
Narodne Novine 114/11

Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
Narodne Novine 156/14

Uredba o okolišnoj dozvoli
Narodne Novine 8/14, 5/18

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
Narodne Novine 44/14, 31/17, 45/17

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Narodne Novine 61/14, 3/17

Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
Narodne Novine 77/14

Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
Narodne Novine 72/15

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Narodne Novine 107/03, 144/12

Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Narodne Novine 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14, 155/14

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Narodne Novine 114/14, 147/14

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Narodne Novine 156/14

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Narodne Novine 44/04 

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Narodne Novine 71/04, 115/15

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom
Narodne Novine 71/04

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Narodne Novine 95/04, 142/13

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom
Narodne Novine 95/04 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom
Narodne Novine 120/04

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid
Narodne Novine 120/04

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Narodne Novine 120/04

Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obaveza
Narodne Novine 183/04, 29/14

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida 
Narodne Novine 73/07, 48/09, 2/18

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
Narodne Novine 77/07

Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda 
Narodne Novine 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14

Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Narodne Novine 153/11, 29/14, 155/14

 

Gospodarenje otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne Novine 94/13, 73/17

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne Novine 90/15

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Narodne Novine 88/15, 78/16, 116/17

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne Novine 130/05

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Narodne Novine 113/16

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
Narodne Novine 59/06, 109/12

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima 
Narodne Novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima 
Narodne Novine 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima 
Narodne Novine 125/15, 90/16, 60/18, 72/18

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Narodne Novine 69/16

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest
Narodne Novine 89/08

Pravilnik o termičkoj obradi otpada
Narodne Novine 75/16

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Narodne Novine 50/15

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
Narodne Novine 3/17

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne Novine 114/15

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
Narodne Novine 38/08

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
Narodne Novine 117/14

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Narodne Novine 103/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
Narodne Novine 128/08

Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
Narodne Novine 58/11

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
Narodne Novine 6/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne Novine 117/17

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Narodne Novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14

 

Zaštita zraka

Zakon o zaštiti zraka
Narodne Novine 130/11, 47/14, 61/17

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Narodne Novine 73/16

Uredba o kakvoći biogoriva
Narodne Novine 141/05, 33/11 

Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
Narodne Novine 142/08  

Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Narodne Novine 145/08

Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
Narodne Novine 151/08

Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj 
Narodne Novine 76/09

Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
Narodne Novine 152/09
Prilog Programu (pdf)

Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
Narodne Novine 24/10

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva
Narodne Novine 154/11

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
Narodne Novine 70/15

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Narodne Novine 69/12, 154/14

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
Narodne Novine 5/17

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora 
Narodne Novine 87/17

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
Narodne Novine 117/12, 84/17

Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinaca i izboru dražbenog sustava
Narodne Novine 84/14

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne Novine 129/12, 97/13

Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Narodne Novine 134/12

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
Narodne Novine 79/17

Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
Narodne Novine 3/13

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
Narodne Novine 26/15

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Narodne Novine 69/12, 154/14

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU 
Narodne Novine 3/16

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila
Narodne Novine 69/13

Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine
Narodne Novine 95/13

Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Narodne Novine 76/18

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije
Narodne Novine 57/17

Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
Narodne Novine 139/13

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Narodne Novine 148/13

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske
Narodne Novine 1/14

Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova
Narodne Novine 6/14

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu
Narodne Novine 120/16

Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
Narodne Novine 18/14

Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 
Narodne Novine 65/16

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
Narodne Novine 90/14

 

Zaštita na radu

Zakon o zaštiti na radu
Narodne Novine 71/14, 118/14, 94/18, 96/18

Pravilnik o izradi procjene rizika
Narodne Novine 112/14

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Narodne Novine 112/14, 43/15, 72/15, 140/15

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
Narodne Novine 112/14

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Narodne Novine 112/14, 84/15

Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika
Narodne Novine 119/14

Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
Narodne Novine 22/15, 73/15

Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Narodne Novine 91/15, 102/15, 61/16

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
Narodne Novine 91/15

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
Narodne Novine 16/16

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
Narodne Novine 16/16

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme
Narodne Novine 18/17

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima
Narodne Novine 48/18

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima 
Narodne Novine 91/18

 

Propisi iz područja zaštite prirode

Detalji na linku:

https://www.mzoip.hr/hr/priroda/propisi-i-medunarodni-ugovori.html

 

Popis međunarodnih ugovora i propisa

 
  Klima
  Zaštita okoliša
  More
  Tlo
  Otpad
  Vode
  Priroda